222/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης/16.06.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 222/2017

Περίληψη : Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ. 9721/16.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Καρακούσης Ευάγγελος 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
17. Σπανός Κωνσταντίνος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19.Γεώργας Χρήστος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος  
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Λαλιώτης Γεώργιος   23. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 24. Νανόπουλος Βασίλειος  
25. Μαυραγάνη Κυριακή        
Απόντα                      
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)      
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)  
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία.
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)» έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την αριθ. πρωτ. 20114/16-06-2017 (722Π465ΧΘ7-9Γ3) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Σικυωνίων με το ποσό των 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».

Β . Την από 16/06/2017 εισήγηση του Γραφείου Προγρ/μού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης του Δ. Σικυωνίων, το σκεπτικό της οποίας ακολουθεί:

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 111/2017 (ΑΔΑ:ΩΧΣΜΩ1Θ-Μ14) Απόφασης Δ.Σ. με την οποία ο Δήμος μας υπέβαλλε πρόταση με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (πλημμύρες και χαλαζοπτώσεις) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, εκδόθηκε η με Α.Π.: 20114/06.06.2017 (ΑΔΑ: 722Π465ΧΘ7-9Γ3) Υπουργική Απόφαση.

Η εν λόγω Υ.Α. αφορά στη χρηματοδότηση του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : 2003ΣΕ05500005 «Πρόγραμμα Πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας».

Η χρηματοδότηση του ποσού θα γίνεται απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ., η δε ισχύς της απόφασης ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοσή της.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: 20114/06.06.2017 (ΑΔΑ: 722Π465ΧΘ7-9Γ3) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας, με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

Η αντίστοιχη πίστωση θα εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσεων με σχετική αναμόρφωση.

Ακολούθως το λόγω έλαβε ο Δήμαρχος και πρότεινε στο Σώμα, μετά την αποδοχή των 100.000,00€ να ενισχυθεί ο συγκεκριμένος Κ.Α. με πιστώσεις που προέρχονται από ιδίους πόρους κλπ. διότι οι καταστροφές που προκλήθηκαν είναι εκτεταμένες και το ποσό της ανωτέρω χρηματοδότησης δεν επαρκεί για ολοκληρωμένη αποκατάσταση των ζημιών.  

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την αρ. πρωτ. 20114/16-06-2017 (722Π465ΧΘ7-9Γ3) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.,
  • την από 16/06/2017 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την πρόταση του Δημάρχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2.Αποδέχεται την με Α.Π.: 20114/06.06.2017 (ΑΔΑ: 722Π465ΧΘ7-9Γ3) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας, με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

3. Κοινοποιείτην παρούσα στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, προκειμένου να εισηγηθεί την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού, τρέχοντος οικ. έτους, για την εγγραφή της πίστωσης των 100.000,00€ στο σκέλος των εσόδων και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων ενισχύοντάς την από άλλες πιστώσεις, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 222/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 16 Ιουνίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email