221/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ορθή επανάληψη

-ως προς την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

221/2022

  4ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 15/06/22 και σε ορθή επανάληψη 19/12/22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:          αντί 18271/20.12.2022

ενεγράφη 17785/10.12.2022

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

Κιάτο  19-12-2022

Πληροφορίες: Tιμολέων Χασιώτης

 

ΠΡΟΣ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης.

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 8657/2022 αίτηση για την: «Εκπόνηση Μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», με μελετητή τον κ. ΚΟΝΔΥΛΗ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟ.

 

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό περί παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης, με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων».

Τα στοιχεία ανάθεσης εκπόνησης μελέτης είναι:

Οι από 18-11-2021 τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Συμφωνητικό:  Αρ. πρωτ.: 18217/20-12-2021.

Προθεσμία περαίωσης έργου: 6 μήνες (έως 20-06-2022)

Πηγή χρηματοδότησης: «Εκπόνηση μελετών έτους 2021» (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)

Κωδικός προύπολογισμού:  Κ.Α. 02.30.7412.002.

Ποσό συμφωνητικού: 12.150,95 € (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Απευθείας ανάθεση

Επιβλέπων: Tιμολέων Χασιώτης

Εισηγούμε την παράταση εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων Οδοποιίας και την Ανάδειξη Περιπατητικών Διαδρομών σε Δασικές Εκτάσεις της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων», μέχρι 20-12-2022, λόγω καθυστέρησης ανάρτησης των δασικών χαρτών.

 

Ο προιστάμενος Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και  Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση εκπόνησης της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» μέχρι 20.12.2022, λόγω καθυστέρησης ανάρτησης των δασικών χαρτών.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email