221/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26ης/23.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 221/2021   16ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη

συμβολαίου αγοράς ακινήτων στη Κοινότητα Κρυονερίου,

δυνάμει της 91/2021 απόφαση ΔΣ  

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 23η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9935/19.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Σώκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3. Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 91/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας αγορά ακινήτων στην κοινότητα Κρυονερίου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης συνολικής αξίας (37.512,00 €) και αναλυτικά:

 

Γεωργίου Ντούλα,  οικόπεδο εμβαδού (116,53 τμ)  αξίας   3.012,00€

 

Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου, οικόπεδο εμβαδού (240,00τμ) περίπου,

με το εντός αυτού κτίσμα, αξίας 34.500,00€

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
  • τις διατάξεις των άρθρων 203 κ.ε. του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’133),
  • την 91/2021 (ΨΞΩΗΩ1Θ-Τ03) απόφαση ΔΣ όπως νομιμοποιήθηκε με την 140346/13.08.2021 (6ΙΔ2ΟΡ1Φ-ΘΧΕ) απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Δ/σης.
  • το 1/2021 πρακτικό της Επιτροπής καταλληλότητας & Εκτίμησης Ακινήτων,
  • το 1310/16.11.2011 (τόμος 318, αριθμ. 333 Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος) συμβόλαιο,
  • το 983/01.06.2009 (τόμος 309, αριθμ. 397,397α Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος) συμβόλαιο,
  • την 229/2/2011 ληξιαρχική πράξη θανάτου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  • τη διαλο/γική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Παπαθεοφάνους Γεωργία προκειμένου να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου ενέργειες, για τη σύνταξη συμβολαίων (πάγια και αναλογικά δικαιώματα, πρόσθετα φύλλα, αντίγραφα, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου, φύλλα αντικειμενικού προσδιορισμού, επικύρωση υπογραφών, αίτηση & περίληψη προς τον Υποθηκοφύλακα για μεταγραφή) για την απευθείας αγορά των ως άνω (2) ακινήτων στην κοινότητα Κρυονερίου .

 

Η αμοιβή συμβολαιογράφου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 560,00€ σύμφωνα με την 341/10060/23.08.2021 (6Γ5ΟΩ1Θ-Ω67) ΑΑΥ.

 

 

Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή των συμβολαίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 221/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email