221/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης/12-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  221/2020

 

Περίληψη: Συγκρότηση Επιτροπών Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης των Προσκλήσεων: α) ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.» και β) ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον», με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

 

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 10174/8-10-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16.Παπαβασιλείου Νικόλαος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18 . Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λέγγας Μάρκος 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3.  Κατσιμπούλας Αντώνιος  
4. Παπαγεωργίου Δημήτριος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Χουσελάς  Ευάγγελος

 

 
8. Μαστοράκης Δημήτριος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
         
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

 

5. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 6.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

9. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 10. Κοτσίρης Β. (Στενού) 11.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
12.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 13. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 14. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

15. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  

 

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  Δ’ (Προ ημερήσιας διάταξης)   

   Μετά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Δ’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Συγκρότηση Επιτροπών Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης των Προσκλήσεων: α) ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.» και β) ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον», με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε τα παρακάτω:

 

Προκειμένου ο Δήμος μας να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης στις παραπάνω  Προσκλήσεις ΑΤ10 και

ΑΤ12,  θα πρέπει με απόφαση  μας  να προβούμε για κάθε πρόσκληση στην συγκρότηση τριμελούς  Επιτροπής  Διερεύνησης Τιμών,  η  οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων με σχετική ειδικότητα:

 

 1. Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την Πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ», προτείνονται οι υπάλληλοι:
 • Τιμολέων Χασιώτης, Π.Ε.-3 Πολιτικός Μηχανικός,
 • Φίλη Κωνσταντία,  Π.Ε.-3 Πολιτικός Μηχανικός,
 • Μιχαήλ Μαθιόπουλος Τ.Ε.-4 Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος.

 

 1. Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την Πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους

Δήμους»,  προτείνονται οι υπάλληλοι:

 • Τσοκάρας Ιωάννης, Τ.Ε.-4 Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος
 • Στούκας Νικόλαος Τ.Ε.-4 Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος
 • Μαστοράκος Λεωνίδας Π.Ε.-5 Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
 • τις προσκλήσεις ΑΤ10 και ΑΤ12
 • την πρόταση του προέδρου,   – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα      

 

Α. Αποδέχεται,το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της

του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β.  Σ υ γ κ ρ ο τ ε ί :

 

α) Τριμελή  Επιτροπή  Διερεύνησης Τιμών,  για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της  Πρόσκλησης ΑΤ10 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α.»,

αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων με σχετική ειδικότητα :

 • Τιμολέων Χασιώτης, Π.Ε.-3 Πολιτικός Μηχανικός, 
 • Φίλη Κωνσταντία,  Π.Ε.-3 Πολιτικός Μηχανικός,
 • Μιχαήλ Μαθιόπουλος Τ.Ε.-4 Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος.

          Έργο της εν λόγω επιτροπής  θα είναι η συλλογή προσφορών, τιμοκαταλόγων, ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λ.π. σχετικά με την εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων υποδομών/ράμπας για αυτόνομη πρόσβαση, λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι,  αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τη χειμερινή περίοδο, χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά. σχετικά με την Πρόσκληση. Επίσης θα προβαίνει στην σύνταξη Πρακτικού  συνοδευόμενου  από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών και θα γνωμοδοτεί,   για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας.

 

β) Τριμελή  Επιτροπή  Διερεύνησης Τιμών,  για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της  Πρόσκλησης

ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον», με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Σικυωνίων με σχετική ειδικότητα :

 • Τσοκάρας Ιωάννης, Τ.Ε.-4 Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος
 • Στούκας Νικόλαος Τ.Ε.-4 Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος
 • Μαστοράκος Λεωνίδας Π.Ε.-5 Μηχανολόγων Μηχανικών . 

Έργο της εν λόγω επιτροπής  θα είναι,  η συλλογή  προσφορών, τιμοκαταλόγων, ενημερωτικών φυλλαδίων  κ.λ.π. σχετικά με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που αφορούν την Πρόσκληση, θα συντάσσει σχετικό Πρακτικό συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών και θα γνωμοδοτεί,  για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 221/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email