221/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                    ορθή επανάληψη

                                                                                                                                                          ως προς τον ορισμό του Προέδρου & Γραμματέα                            

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 221/2016

Περίληψη : Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ή μη αγροτεμαχίων από αναδασμό στις Δημοτικές Ενότητες Φενεού και Στυμφαλίας   .  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                           16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                  
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 15ο

Στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης ή μη αγροτεμαχίων (από αναδασμό) στις Δημοτικές Ενότητες Φενεού και Στυμφαλίας»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:        

                                          

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ :

α) Το με αριθ. πρωτ. 3373/15-3-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ. Ε. Φενεού κ. Φιακά Παν. με το οποίο κρίνει απαραίτητη την αξιοποίηση των εν λόγω εκτάσεων και προτείνει , την ενοικίαση τους με την διαδικασία της δημοπρασίας και για όσες εκτάσεις δεν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος για ενοικίαση, να κατανεμηθούν στους κτηνοτρόφους ως βοσκότοποι της κάθε Τοπ. Κοινότητας αναλογικά με το ζωικό τους κεφάλαιο καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος .

β) Την με αριθ. πρωτ. 2906/3-3-2016 γνωμοδότηση των Εκπροσώπων των Τοπ. Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φενεού, κ. κ. Παπουτσή Απόστολου , (Αρχαίας Φενεού ), Ρέλια Αθανασίου , (Γκούρας), Κουλούκη Σωτ. , (Μεσινού) και Τζιώρη Γεωργίου (Μοσιά) με την οποίο προτείνουν: Τα αγροτεμάχια που έχουν χαρακτηρισθεί ως βοσκότοποι να μοιρασθούν στους κτηνοτρόφους της κάθε Τοπ. Κοινότητας, ανάλογα με το ζωικό τους κεφάλαιο καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος και οι εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί καλλιεργήσιμες να ενοικιαστούν με την διαδικασία της δημοπρασίας. Να προτιμούνται αρχικά οι μόνιμοι κάτοικοι της Δ.Ε. Φενεού και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος αυτών, να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος ώστε να αξιοποιηθούν οι εν λόγω εκτάσεις και να ενισχυθεί οικονομικά ο Δήμος .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ :

α) Την από 1-3-2016 εισήγηση του κ. Μπούρη Ευάγγελου (πρώην Αντιδημάρχου Δ.Ε. Στυμφαλίας ) με την οποία εισηγείται την ενοικίαση για τέσσερα (4) χρόνια καλλιεργήσιμη γη από αναδασμό των

Τ. Κ. Δροσοπηγής , Καισαρίου, Καλιάνων, Καστανιάς , Κυλλήνης, Λαύκας , και Ψαρίου .

 

β) Την με αριθ. πρωτ. 6675/16-5-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Στυμφαλίας με την οποία εισηγείται να δρομολογηθεί η διαδικασία της δημοπρασίας έτσι ώστε να ενοικιαστεί για τέσσερα (4) χρόνια η καλλιεργήσιμη γη από αναδασμό των Τ. Κ. Καισαρίου της Δ. Ε. Στυμφαλίας .

γ) Την από 8-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , η οποία έχει ως εξής:  

                                                                                                                                   Κιάτο 8-6-12016

ΘΕΜΑ:     Τρόπος διάθεσης Καλλιεργήσιμης γης (αγροκτήματα ) Δ.Ε. Φενεού:

       Σύμφωνα με το άρθρο 195 του Κ.Δ.Κ. η καλλιεργήσιμη γη που περιλαμβάνεται στην Δημ. Περιφέρεια του Δήμου αφού βεβαιωθεί με απόφαση, Δ.Σ. ως προς την θέση, έκταση και τα όρια εφόσον δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας , μπορεί να εκμισθωθεί με δημοπρασία .

       Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν οι αναφερόμενες εκτάσεις στο αριθ. 3373/15-3-2016

έγγραφο του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Φενεού και ο Δήμος θα έχει οικονομικό όφελος ως προς τα έσοδα .

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

   Την λήψη απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου σχετικά με την καλλιεργήσιμη γη που θα διατεθεί (όρια – έκταση θέση), καθώς και τον τρόπο διάθεσης και βεβαίωση ότι δεν είναι απαραίτητη για τις ανάγκες της Τοπικής κτηνοτροφίας .

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΛΟΥΤΑ ΧΑΡΑ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

. το με αριθ. πρωτ. 3373/15-3-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δ. Ε. Φενεού

. την με αριθ. πρωτ. 2906/3-3-2016 γνωμοδότηση των Εκπροσώπων των Τ. Κοινοτήτων της Δ.Ε.

   Φενεού,

. την από 1-3-2016 εισήγηση του κ. Μπούρη Ευάγγελου (πρώην Αντιδημάρχου Δ.Ε. Στυμφαλίας )

. την με αριθ. πρωτ. 6675/16-5-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Στυμφαλίας

ην από 8-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

ην ισχύουσα Νομοθεσία και

.τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , την αναγκαιότητα εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (από αναδασμό) στις Δημοτικές Ενότητες Φενεού και Στυμφαλίας, με την διαδικασία της δημοπρασίας .

2. Ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τους:

  • τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο της κάθε Δημοτικής Ενότητας (ως Πρόεδρο).
  • τον εκάστοτε πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και
  • τον κ. Τσέκο Παναγιώτη Γεωπόνο υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων, ( ο οποίος θα εκτελεί και χρέη Γραμματέα )

έργο της οποίας θα είναι ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων σε καλλιεργήσιμα ή μη και η εξασφάλιση επάρκειας των βοσκοτόπων, για τις ανάγκες τις τοπικής κτηνοτροφίας .

3. Η παρούσα κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 221/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email