220/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

17η/27 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

220/2022

  3ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ,

ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΣΙΑΣ & ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 27η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30’ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9303/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Σωτηρόπουλος Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β. -Ζάρκος Δ.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 22/06/22 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, που ακολουθεί,

 

1) Τα στοιχεία του έργου που έχουν ως εξής:

Μελέτη:  15/2021 της Τ. Υ.  του Δήμου

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 22.320,00 € (με ΦΠΑ 24%),

Πηγή χρηματοδότησης:  ΄Ιδιοι Πόροι.

Ανάθεση:  Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο (308/2021 Απόφαση  Δημάρχου).    

Ανάδοχος: Γκορίτσας Παναγιώτης Εμπ/χνης.

Συμφωνητικό:  Αριθ.  Πρωτ. :  18620/23-12-2021

Αρχική  προθεσμία  περαίωσης  έργου:  23-6-2022

1η Παράταση προθεσμίας έως: 23-12-2022 υπό έγκριση

Ποσό συμφωνητικού: 18.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Επιβλέπων:  Β. Κατσιμπούλας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.

 

2) Την αριθ. 9085/20-6-2022 αίτηση του Γκορίτσα Παναγιώτη, αναδόχου του έργου,

3) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: « Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» με αναθεώρηση τιμών  έως 23-12-2022,  σύμφωνα με αυτά που επικαλείται στην αίτησή του.

Ο Διευθυντής

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΟΔΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΣΙΑΣ & ΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αρ. 15/2021 μελέτης της ΤΥ του Δήμου Σικυωνίων, με αναθεώρηση τιμών,  έως 23.12.2022  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 27.6.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email