220/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/15.12. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   220/2022

Περίληψη: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022 – 2023 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19841/09-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Γαλάνης Βασίλειος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος( μετά την συζήτηση του 10ου θέματος)

4. Ρουμπέκας Γεώργιος (μετά την συζήτηση του 5ου θέματος)

5. Κατσιμπούλας Αντώνιος  (μετά την συζήτηση του 8ου θέματος)

6. Χουσελάς  Ευάγγελος (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Γεώργιος Λαλιώτης  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

9ο   Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 9ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης  με τίτλο : «Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022 – 2023 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος,  εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρωτ. ΥΣ.1347/29-11-2022 1 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                  Κιάτο 29 Νοεμβρίου 2022

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                     Αρ. Πρωτ. : Δ.Υ.

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                 

Παιδείας & Πολιτισμού                                                                                       ΠΡΟΣ

 1. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

                                                                                           ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2022 – 2023 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Σχετ.:     1. Η αριθμ. 85/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Τ92Ω1Θ-4ΗΓ).

 1. 2. Η αριθμ. πρωτ. 526568/1.11.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5696/τΒ/7-11-2022).
 2. Το αριθμ. πρωτ. 556937/14-11-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού.

 1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170/7-2-2020 Απόφαση Υπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 461/τΒ/14-02-2020) περί Έγκρισης Οργανωτικού

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για  Όλους.

 

Με την αριθμ. 85/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2022-2023 και ορίστηκε η υπάλληλος του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κα Γκαβάγια Γεωργία ως αρμόδια για την επιμέλεια, σύνταξη και υποβολή του σχετικού φακέλου.

Κατόπιν όλων των απαραίτητων ενεργειών, το αίτημα του Δήμου μας εγκρίθηκε και για την τρέχουσα χρονιά (9η συνεχή χρονιά).

Με το (3) σχετικό έγγραφο της Γεν. Γραμ. Αθλητισμού πιστοποιήθηκε ο Δήμος μας ως φορέας υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. και για το 2022-2023. Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν είναι «Παιδί και Αθλητισμός» (3 τμήματα) και «Άσκηση Ενηλίκων» (3 τμήματα).

Με την (2) σχετική ΚΥΑ εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο Δήμο μας, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των προγραμμάτων, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη απόφασης σχετικά με:

 • Την έγκριση υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2022-2023.
 • Την προκήρυξη της μίας (1) θέσης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρ. 7 του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (4 σχετ.), διάρκειας έως 8 μηνών.

Η Δ/νση Οικονομικών και το Τμ. Δημοτικής Κατάσσης παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                         Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού,                                                      Διοικητικών Υπηρεσιών

        Γεωργία Γκαβάγια                                                               Θεόδωρος Ασημακόπουλος

          ΠΕ1 Διοικητικού                                                                              ΠΕ1 Διοικητικού

                                                   

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού  Συμβούλου κ.  Β. Νανόπουλου.

 

 Α.  Α π ο δ έ χ ε τ α ι,   την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος «Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας, περιόδου 2022-2023 .

 

Β.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την προκήρυξη μιας (1) θέσης  ειδικότητας Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ  ανταποδοτικού χαρακτήρα, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7του Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για όλους)  διάρκειας οκτώ(8) μηνών,  για την υλοποίηση τoυ εν λόγω προγράμματος.

 

Γ.  Ο ρ ί ζ ε ι, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ζάρκο Δημήτριο υπεύθυνο του προγράμματος και  πρόεδρο της τριμελούς Επιτροπής,  (με δυο (2) υπαλλήλους που  θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου),  έργο της οποίας θα είναι η τήρηση της διαδικασίας και η κατάρτιση των πινάκων προτεραιότητας των υποψηφίων.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 220/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email