220/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

24/06.11.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 220/2019   Θέμα: Έγκριση της 327/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ενεργειών κατόπιν ματαίωσης συζήτησης έφεσης του Δήμου  κατά Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 6η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13177/31.10.2019 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι,

 

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
2.     Μυττάς Ιωάννης    
3.     Ζάρκος Δημήτριος    
4.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης    
5.     Λέγγας Μάρκος    
6.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση της 327/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου

για παροχή γνωμοδότησης περί ενεργειών κατόπιν ματαίωσης συζήτησης έφεσης

του Δήμου  κατά Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 327/2019 απόφαση Δημάρχου με αριθμ. πρωτ. 12815/23.10.2019, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε η δικηγόρος Γεωργούλια Κωνσταντίνα προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος μας, κατόπιν της ματαίωσης της συζήτησης της από 18/07/2018 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

 

Ακολούθως δε, ανέφερε πως, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση ελήφθη από το Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του κατεπείγοντος, χρήζει έγκρισης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις της §1 του άρθρου 3 του ν. 4623/2019 (Α’ 134),
  • την 327/2019 (ΩΠ7ΟΩ1Θ-4Δ1) απόφαση Δημάρχου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει ως έχει την 327/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού της δικηγόρου                      Γεωργούλια Κωνσταντίνας προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τις ενέργειες στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος μας, κατόπιν της ματαίωσης της συζήτησης της από 18/07/2018 έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

 

Β. Για την παραπάνω γνωμοδότηση δεν θα απαιτηθεί δαπάνη, διότι η δικηγόρος θα γνωμοδοτήσει δωρεάν για το Δήμο Σικυωνίων.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 220/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 06.11.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email