220/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15ης/09.06.2017 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 220/2017

Περίληψη : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στην Επιτροπή Παραλαβής προς χρήση έργων γεωτρήσεων στην ΤΚ Λαύκας ΔΕ Στυμφαλίας & ΤΚ Μεσινού ΔΕ Φενεού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017και ώρα 10:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 9257/09.06.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Καρακούσης Ευάγγελος 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
17. Σπανός Κωνσταντίνος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19.Γεώργας Χρήστος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Μπακόλιας Παναγιώτης 22. Λαλιώτης Γεώργιος   23. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 24. Νανόπουλος Βασίλειος
25. Μαυραγάνη Κυριακή      
Απόντα                    
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 10. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 11. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
12. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)    
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στην Επιτροπή Παραλαβής προς χρήση έργων γεωτρήσεων στην ΤΚ Λαύκας ΔΕ Στυμφαλίας & ΤΚ Μεσινού ΔΕ Φενεού,έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την σχετική με το θέμα εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών του Δήμου μας, με την οποία εισηγείται τον ορισμό του εν ενεργεία Προέδρου για την Τ.Κ. Λαύκας & του Εκπροσώπου για την Τ.Κ. Μεσινού.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Σικυωνίων στην Επιτροπή Παραλαβής προς χρήση έργων γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν από την Π.Ε. Κορινθίας, τους κάτωθι:

  • για το έργο της ΤΚ Λαύκας ΔΕ Στυμφαλίας, τον Πρόεδρο της κοινότητας Αθανασούλη Ιωάννη,
  • για το έργο της ΤΚ Μεσινού ΔΕ Φενεού, τον Εκπρόσωπο της κοινότητας Κουλούκη Σωτήριο.

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 220/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email