22/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 4ης /8. 2. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   22 /2023

Περίληψη: Προγραμματισμός πρόσληψης έκτατου προσωπικού έτους 2023 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου .

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η   του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.2900/3-2-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης 
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος     11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ
13. Γκούμας Σταμάτιος 14. Συριάνος Κων/νος                          15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16.Παπαγεωργίου Δημήτριος
17. Σαρχάνης Κων/νος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μπακόλιας Παναγιώτης  20. Παπαβασιλείου Νικόλαος
21.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Λέγγας Μάρκος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

4. Γαλάνης Βασίλειος 5. Κατσιμπούλας Αντώνιος 6. Νανόπουλος Βασίλειος  
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
  4) Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)      

    

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση των πρακτικών.

 

Α΄  προ  ημερήσιας διάταξης 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και προ

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Προγραμματισμός πρόσληψης έκτατου προσωπικού έτους 2023 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

       Το Συμβούλιο Ομόφωνα  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Την αριθ. 557/13-1-2023 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

              Αρ. Πρωτ.: 557

Κιάτο 13/01/2023

 

               ΠΡΟΣ:

1.       ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2.       Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οχτάμηνης διάρκειας για το έτος 2023.

 

            Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Με την έναρξη της θερινής περιόδου προβλέπεται πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στο Δήμο μας, καθώς και διαμονή πολλών παραθεριστών. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η γειτνίαση του Δήμου μας με το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι κάτοικοί του προτιμούν την περιοχή μας για τις θερινές τους διακοπές. Επίσης, πολλοί διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στο Δήμο μας στις οποίες διαμένουν μεγάλα χρονικά διαστήματα κυρίως από το Πάσχα έως τους φθινοπωρινούς μήνες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού του Δήμου μας την εποχή αυτή και την επιτακτικότερη ανάγκη περισυλλογής των απορριμμάτων και εκτέλεσης άλλων εργασιών καθαριότητας. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού κ.λ.π. πολλαπλασιάζονται με ανάλογη επιβάρυνση των υπηρεσιών. Επίσης με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν αυξημένες ανάγκες καθαριότητας σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των σχολείων καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Επισημαίνεται οτι, ο Δήμος αποτελείται από 36 Κοινότητες με ότι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά τη διασπορά των εργαζομένων και των δυσκολιών που ανακύπτουν. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες είναι η εντατικοποίηση των εργασιών και η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και σε δεύτερη βάρδια.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες καθαριότητας απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

3
2 YE Εργάτες καθαριότητας

  (συνοδοί απορ/φόρου)

11
                                                               ΣΥΝΟΛΟ  

14

 

Οι ανάγκες σε προσωπικό με οκτάμηνη σύμβαση είναι αυστηρά εποχιακές και δεν καλύπτονται με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό παρά το γεγονός ότι αυτό εργάζεται υπερωριακά και κατά τις Κυριακές και αργίες.

 

Κιάτο 13/01/2023

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

 

  1. Την αρθ. ΥΣ 147/6-2-2023 εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού                                                                                     Προς :

                                                                                                               Το Δημοτικό Συμβούλιο

                                                                                                            Δήμου Σικυωνίων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, μετά το Αριθμ. Πρωτ. 6783/27-1-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμό 6783/27-1-2023 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης  .

Για το λόγο αυτό ζητείται από τους ΟΤΑ που προσλαμβάνουν προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) (.. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβόμενων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή αμειβόμενων, κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%), από την καταβολή διδάκτρων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.» βάσει των ισχυουσών διατάξεων, εφόσον αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τέτοιο προσωπικό, πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση, με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων, πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κ.λπ.) συνοδευόμενα  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 από:

α) Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μόνο για προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού, κατά αριθμό, βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα.

β) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).

γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των παραπάνω φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31-12-2023.

δ) Τον ΠΙΝΑΚΑ Β για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συμπληρωμένο.

Κιάτο 6-2 -2023

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Σπηλιώτη Φωτεινή

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • το  παραπάνω αναφερθέντα , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Α. Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον του εν λόγω θέματος  σύμφωνα  με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

  

Β. Διαπιστώνει, την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έτους  2023, για την ομαλή και έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων στην

πόλη και στις 35  Κοινότητες του Δήμου μας, αφού το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη

των αναγκών, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην με αριθ. πρωτ. 557/13-1-2023 εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

 

Γ.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την πρόσληψη του κάτωθι  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  οκτώ (8) μηνών  για τις αυξημένες εποχιακές  ανάγκες των ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, και ειδικότερα για την περισυλλογή  και αποκομιδή των απορριμμάτων, ως ακολούθως :

  • Οδηγών απορριμματοφόρων  ΔΕ:  Τρία (3) άτομα
  • Εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορ/φόρου) ΥΕ: Έντεκα  (11) άτομα.

Δ.   Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις  του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και  τους Κωδικούς Αριθμούς :

  • στον Κ.Α. 20-6041 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.- Υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού», και-

 

  • στον Κ.Α. 20-6054.001 με τίτλο:  «ΕΦΚΑ – πρώην εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ»

 

Ε.   Για την πρόσληψη του εν λόγω  προσωπικού θα εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία (πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα) , μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 22/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8 – 2 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email