22/2022 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                         ΑΔΑ:ΨΓ1ΚΟΚ3Ξ-9ΜΠ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της  6/14-6-2022 τακτικής δημόσιας  συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Αριθμός Απόφασης 22/2022

Θέμα: «Παραχώρηση προαυλίου χώρου και αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Ιουνίου του έτους  2022  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:100/08-6-2022 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε μέλος  χωριστά.

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  αφού σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10  δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                         ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                 Τσαμαντά Ελένη
 2. Δομετίου Βασίλειος     Γκούμας Σταμάτιος
 3. Πάτσιου Ιωάννα                                            Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Μπόκιας Βασίλειος
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 9. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 10. Μπουζιάνη Τσαντίλα –Βασιλική

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παραχώρηση προαυλίου χώρου και αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων», έθεσε υπόψη των μελών τ’ αριθμ. πρωτ: Φ.20.3/273/3-6-2022, Φ20.3/278/08-6-2022 &Φ.20.3/295/15-6-2022 έγγραφα της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου που αφορούν την παραχώρηση του προαυλίου χώρου και των αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τ’ ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Τ’ αριθ.πρωτ: Φ.20.3/273/3-6-2022, Φ20.3/278/08-6-2022 &Φ.20.3/295/15-6-2022 έγγραφα της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

                                   

                                             Αποφασίζει  Ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει την  παραχώρηση του προαυλίου χώρου και τριών (3) εξωτερικών αιθουσών του Δημοτικού Σχολίου Μουλκίου για τις πρόβες του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μουλκίου και για την κατασκευή εξέδρας από Δευτέρα 27/06/2022 έως και την Παρασκευή 1/7/2022 και  ώρα: 18.00-21.30. Για τις πρόβες, θα χρειαστεί να πάρουν ρεύμα από την Παλαιά Αίθουσα (εξωτερική αίθουσα). Η κατασκευή εξέδρας θα γίνει πρωινές ώρες κυρίως 8.00-10.00 και κατά τις ημέρες που προαναφέρθηκαν.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση προαυλίου χώρου και τριών (3) εξωτερικών αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για την πραγματοποίηση θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, με παραδοσιακούς χορούς στις 02/7/2022 και στις 3/7/2022, ημέρες Σάββατο και Κυριακή  με ώρες έναρξης 21.00 έως 24:00.  Οι αφίξεις των χορευτικών τμημάτων θα ξεκινήσουν στις 18:00 και η αποχώρηση στις 12:00

Για την πραγματοποίηση των διήμερων εκδηλώσεων θα χρειαστούν ρεύμα από την παλαιά εξωτερική αίθουσα.

Ο Πολιτιστικός  Σύλλογος Γυναικών Μουλκίου οφείλει να:

 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω φορέας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης
 1. Κοινοποίηση  της παρούσας  στην  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τις δικές της ενέργειες

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  22/2022 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Καλφαντή Βασιλική
 3. Μπόκιας Βασίλειος
 4. Ρουμελιώτη Βασιλική
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 7. Μπουζιάνη Τσαντίλα -Βασιλική
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Ζάρκος Ευάγγελος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  16-6-2022

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email