22/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  2  –  9  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    22  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 2oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επαγγελματική  αποθήκη (Βιοτεχνία) για κατασκευή  πορτών-παραθύρων από αλουμίνιο, του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου, Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  2ην  Σεπτεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  13328/29-8-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   6  –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς           (Πρόεδρος)                              1.-  Σταμάτιος  Γκούμας  (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης    (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                          (Μέλος)

6.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-  Παν. Ραφτόπουλος Πρόεδρος Κοιν.Πασίου                             1.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοιν.

Σικυώνος-Κιάτου.

                                                                                                       

 

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   2ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 2ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επαγγελματική  αποθήκη (Βιοτεχνία) για κατασκευή  πορτών-παραθύρων από αλουμίνιο, του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου, Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού» ανέφερε τα εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 11986/02-08-2022 σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επαγγελματική  αποθήκη (Βιοτεχνία) για κατασκευή  πορτών-παραθύρων από αλουμίνιο, του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου, Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού.

 

 

 

 

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 11986/02-08-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την  είσοδο-έξοδο οχημάτων στην επαγγελματική  αποθήκη (Βιοτεχνία) για κατασκευή  πορτών-παραθύρων από αλουμίνιο, του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου, Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού σύμφωνα με τα προεκτεθέντα που  αναφέρονται στην  υπ’ αριθ. 11986/02-08-2022    εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της Επιτροπής ποιότητας Ζωής κ. Μυττά Ιωάννη για την υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    22  / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο   02-09-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email