22/2021 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9  /   03   –   12  –  2021

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    22  /  2021

 

 

ΘΕΜΑ: 1ον EKΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ « Περί  αιτήματος φύτευσης  δένδρων στην

                                                          πλατεία της Κοινότητας  Καισαρίου.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    3ην   Δεκεμβρίου  του έτους  2021    ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σπυρίδωνα   Σταματόπουλου, (Δημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  16831/29-11-2021  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     – 4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος  (Πρόεδρος)-(Δήμαρχος)1.- Αντώνιος       Κατσιμπούλας      (Μέλος)

2.- Ιωάννης     Μυττάς                 (Μέλος)                       2.- Σταμάτιος      Γκούμας               (Μέλος)

3.- Κωνσταντίνος   Σαρχάνης     (Μέλος)                        3.- Νικόλαος      Σκαρμούτσος   (Αντιπρόεδρος)

4.- Βασιλική    Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Μέλος)

 

 

 

                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

1.-  Λεονάρδου  Αναστάσιος Πρόεδρος Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

Θέμα   1ον    ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  προ των θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι,  έχουμε ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης  στην παρούσα συνεδρίαση λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Ακολούθως  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ομόφωνα αποδέχθηκε  την συζήτηση του παραπάνω θέματος  εκτός ημερήσιας διάταξης βάση των σχετικών διατάξεων  της παρ. 7  του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010.

 

Στη   συνέχεια ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ον θέμα  της εκτός ημερήσιας διάταξης, για την φύτευση  δύο -2- δένδρων στην Πλατεία της Κοινότητας Καισαρίου  ανέφερε τα εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 15482/09-11-2021 σχετικό έγγραφό της,   σχετικά με την φύτευση δύο -2-  δένδρων στην πλατεία της Κοινότητας  Καισαρίου, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

 

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 11/2021 απόφαση της Κοινότητας Καισαρίου.

3.-   Το υπ’ αριθ. 15482/09-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

5.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

 

2.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί   θετικά και  εγκρίνει    την φύτευση δύο -2-  δένδρων στην πλατεία της Κοινότητας  Καισαρίου  με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 15482/9-11-2021 σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας και

 

 

3.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υποβολή της απόφασης στο Δημοτικό  Συμβούλιο του Δήμου μας, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     22  / 2021    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  3-12-2021

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Σταματόπουλος   Σπυρίδων

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email