22/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                 ΑΔΑ:6 Η07ΟΚ3Ξ-Ο4Σ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)                                

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 7/10-7-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας.

Αριθμός Απόφασης  22/2020

 

Περίληψη «Έγκριση  διενέργειας και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ».

                 

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:185/06-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 10 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος                            Τσαμαντά Ελένη
 3. Γκούμας Σταμάτιος   Αθανασούλη Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                 Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Πάτσιου Ιωάννα
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 10. Μπόκιας Βασίλειος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

 

«Έγκριση διενέργειας και διάθεσης ποσού της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ» ενημέρωσε τα μέλη, ότι η εταιρεία μηχανοργάνωσης «ΕΠΑΦΟΣ» έστειλε οικονομική προσφορά  για την ανανέωση του ετήσιου προγράμματος «S-Management plus» για την Σχολική μας Επιτροπή, και στην συνέχεια πρότεινε την ανανέωση της συνδρομής του εν λόγω προγράμματος.

 

Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 1. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης «S Management Plus» για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δικυανίων σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
 1. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (546,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την προαναφερόμενη παροχή Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2020 και  υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Μπόκιας Βασίλειος
 5.   Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8.    Σαρχάνης  Κωνσταντίνος
 9.     Πάτσιου  Ιωάννα

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  12-7-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email