22/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤHN IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4 / 17-04-2018 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   22 / 2018

Περίληψη: «Περί συζητήσεως για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα Σχολεία   της   Δευτεροβάθμιας

                    Εκπαίδευσης»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30   μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Δημητρίου Ζάρκου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 57/13-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -6- ήτοι:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                               ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δημήτριος       Ζάρκος               (Πρόεδρος)               1.- Δημήτριος       Ασβεστόπουλος         Μέλος

2.- Αναστάσιος     Λεονάρδου              Μέλος                  2.- Γεώργιος         Κουκουμέλης                 «

3.- Αλέξιος           Βυτινιώτης                  «                       3.- Εκπρόσωπος της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

4.- Νικόλαος         Σκαρμούτσος              «

5.- Αικατερίνη       Λούτα                           «

6.- Βασίλειος         Kελλάρης                     «

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

———————————————————————————————————————————————————–

                                                                                                  

Θέμα   1ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 1ον θέμα

της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα Σχολεία   της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Μετά από προφορικές οχλήσεις των Διευθυντών των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ενταχθούν σε οικονομικότερο πρόγραμμα τηλεφωνικών γραμμών σταθερής τηλεφωνίας και ύστερα από το υπ’ αριθ. 830/30-11-2017 σχετικό έγγραφο των Δ/ντών του 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕΛ και 1ου Ε.Κ. Κιάτου, για το ίδιο θέμα καθώς και την προσφορά της εταιρείας vodafonγια τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας κάλεσε την Σχολική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε την προσφορά της Εταιρείας VODAFON.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι         Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

1.- Την μεταφορά της σταθερής τηλεφωνίας, από την COSMOTE στην VODAFON για τους παρακάτω αριθμούς και στα αντίστοιχα σχολικά Συγκροτήματα ως εξής:

 

A/A ΣΧΟΛΙΚΟ     ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1 1ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ     ΚΙΑΤΟΥ 27420-22592
2 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ

27420-23057

27420-28776

3 1Ο   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2742022260
4 1Ο   ΕΠΑ. Λ   ΚΙΑΤΟΥ 2742023719
5 2Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 2742021643
6 1Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΑΤΟΥ 2742029370

 

Με τους παρακάτω όρους:

1.- Hδιάρκεια της σύμβασης στην εταιρεία VODAFON θα είναι από 2-7-2018 έως 2-7-2020

2.- Απεριόριστε κλήσεις προς σταθερά.

3.- 400’ προς κινητά

3.- Internet 24 Mbps

Οι παραπάνω τιμές είναι τελικές περιλαμβάνουν φόρους σταθερής τηλεφωνίας και ΦΠΑ στην τιμή των 24,00€

 

Οι υπόλοιποι αριθμοί θα παραμείνουν όπως είχαν στην εταιρεία COSMOTE.

 

A/A ΣΧΟΛΙΚΟ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ 27420-22227
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 27420-51211
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ.Τ.   ΓΚΟΥΡΑΣ 27470-51217
4 1Ο   ΕΠΑ. Λ   ΚΙΑΤΟΥ 27420-20065
5 2Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ 27420-20230

 

 

2.- Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρος της Σχολική Επιτροπής κ. Ζάρκο Δημήτριο για την υπογραφή της σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία VODAFON.

 

                       Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2018 και υπογράφεται ως έπεται.-

                         O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΤΑ     ΜΕΛΗ

                                                                                                    

                                                                                                            

Ακριβές Αντίγραφο

Κιάτο   18-04-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ζάρκος   Δημήτριος

                                                                                                                       

Print Friendly, PDF & Email