22/2017 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3 / 12-06-2017 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης   22 / 2017

                                  

ΘΕΜΑ: 7Ο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ για την ετήσια συνδρομή από

                   7-6-2017 έως 7-6-2018.»

         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12ην Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 12:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Ζάρκου Δημητρίου, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 52/06-06-2017   έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

              

                     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ

1.- Δ. Ζάρκος               (Πρόεδρος)                                         1.- Ο.   Πανδής

2.- Α. Λεονάρδου             Μέλος                                           2.- Ν.   Σκαρμούτσος

3.- Α. Βυτινιώτης                «                                                 3.- Γ.   Κουκουμέλη            

4.- Δ. Ασβεστόπουλος         «                                               4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου

5.- Β. Kελλάρης                   «                                                               

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης Γεώργιος.

—————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ    7ον

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος) εισηγούμενος το 7ον θέμα της

ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ για την ετήσια

συνδρομή από 7-6-2017 έως 7-6-2018.» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ) μας απέστειλε την από 29-05-2017 προσφορά της, σχετικά με το κόστος της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος «SManagementPlus» που έχουμε και έληξε στις 07/06/2017.

Το κόστος για την ανανέωση της συνδρομής μας μέχρι 07/06/2018 είναι (490€-10% ΕΚΠΤΩΣΗ)+ 24% ΦΠΑ=546,84€

Με την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του προγράμματος θα έχουμε:

1.- Δωρεάν όλες τις αλλαγές, τις βελτιώσεις και τις νέες εκδόσεις.

2.- Τεχνική υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.

3.- Απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε απορία έχουμε σχετικά με τις εφαρμογές.

4.- Δικαίωμα χρήσης εφαρμογής

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε πως είναι απαραίτητη η συνδρομή στο ανωτέρω πρόγραμμα καθ’ ότι οι ανάγκες πολλές και χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, επίσης και κατά το παρελθόν που έχουμε χρησιμοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα είναι λειτουργικό και εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της Σχολικής Επιτροπής.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι   για την προμήθεια του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ για την ετήσια συνδρομή από 7-6-2017 έως 7-6-2018 , υποβάλαμε αρχικό αίτημα στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με το υπ’ αριθ. 48/29-05-2017 έγγραφό μας που πήρε (ΑΔΑΜ: 17REQ006286907).

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε την σχετική προσφορά του ΕΠΑΦΟΣ και

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
  2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  4. Την υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
  5. Την ανάγκη του N.Π.Δ.Δ. για την   ετήσια συνδρομή .

6.- Το αρχικό αίτημα για τη προμήθεια   του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ που πήρε ΑΔΑΜ (17REQ006286907).

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

1.-Εγκρίνει το αρχικό αίτημα για την προμήθεια του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ για την ετήσια συνδρομή από 7-6-

     2017 έως 7-6-2018 όπου έχει αριθμό (ΑΔΑΜ:. 17REQ006286907).

 

2.- Να γίνει συνδρομητής η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) στην ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα

     Πληροφορικής )   για το σχολικό έτος 2017-2018 με ημερομηνία λήξεως 07-06-2018.

   Το κόστος για την ανανέωση της συνδρομής μας μέχρι 07/06/2018 είναι (490€-10% ΕΚΠΤΩΣΗ)+ 24% ΦΠΑ=546,84€

2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Ζάρκο Δημήτριο του Παναγιώτη, όπου είναι Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής    

     Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΙ-783652 που έχει   εκδοθεί από

     το Τ. Α. Κορίνθου, την 19-11-2010, όπως φροντίσει για την προμήθεια του εν λόγω προγράμματος.

3.- Η πληρωμή του ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής ), θα γίνει απευθείας από τον κ. Πρόεδρο της Σχολικής

     Επιτροπής Ζάρκο Δημήτριο, με την εξόφληση του τιμολογίου, χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού

     οφέλους και

4.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την παραλαβή του ΕΠΑΦΟΣ (Συστήματα Πληροφορικής )     από τα μέλη της    

     Σχολικής Επιτροπής ως εξής: 1) Ασβεστόπουλο Δημήτριο, β) Αναστάσιο Λεονάρδο και γ) Βυτινιώτη Αλέξανδρο.

                     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    22 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται

   Ο Πρόεδρος                                                                                       Τα Μέλη

                                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 13-06-2017

Ο Πρόεδρος   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

                                                                                   

                                                                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email