22/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                               Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 6/18-6-2019 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Αριθμός Απόφασης 22/2019

Περίληψη:  «Παραχώρηση αιθουσών του  Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου για στέγαση δραστηριοτήτων από την Διαπολιτισμική –Περιβαλλοντική Οργάνωση FILOXENIA».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 Ιουνίου  του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ.πρωτ: 160/12-6-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010)  σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 7 δηλαδή:

                  ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                            ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος Κουκουμέλης  Γεώργιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Τσαμαντά Ελένη
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων Παπαθανασίου Ελένη
 4. Πανάγου Αθανάσιος Χρήστος  Γεώργας
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Βυτινιώτης Αλέξιος

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου μας  Αλεξάνδρα Παπαδομανιού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 1ο  θέμα με τίτλο «Παραχώρηση αιθουσών του  Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου για στέγαση δραστηριοτήτων από την Διαπολιτισμική –Περιβαλλοντική Οργάνωση FILOXENIA, πρότεινε να συζητηθεί προ ημερήσιας διάταξης κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010.

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 • Το από 14-6-2019 αίτημα της Διαπολιτισμικής –Περιβαλλοντικής Οργάνωσης FILOXENIA.
 • Το αριθμ. πρωτ: 79/14-6-2019 έγγραφο  της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου με το οποίο εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών  του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου για στέγαση  δραστηριοτήτων από την Διαπολιτισμική – Περιβαλλοντική Οργάνωση  FILOXENIA κατά  το χρονικό διάστημα από 22 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2019.                             

                         

                       Η Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις των μελών του και αφού έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Την με αριθ. 8440/25-02-2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α& ΗΔ «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών  και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
 2. Το άρθρο 41 του Ν.1566/85 σχετικά με τις παραχωρήσεις σε φορείς, σχολικών χώρων και αιθουσών.
 3. Το αριθ.πρωτ:Φ.20/2662/3565/δι-13-01-2016 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων σε τρίτους».
 4. Το από 14-6-2019 αίτημα της Διαπολιτισμικής –Περιβαλλοντικής Οργάνωσης FILOXENIA.
 5. Το αριθμ. πρωτ: 79/14-6-2019 έγγραφο της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου με το οποίο εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου  για στέγαση  δραστηριοτήτων από την   Διαπολιτισμική –Περιβαλλοντική Οργάνωση FILOXENIA κατά το χρονικό διάστημα από 22 Ιουλίου έως  28 Ιουλίου 2019.

                                             Αποφασίζει  Ομόφωνα

 

 1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 2. Εγκρίνει την παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου  για στέγαση  δραστηριοτήτων από την   Διαπολιτισμική –Περιβαλλοντική Οργάνωση FILOXENIA κατά το χρονικό διάστημα από 22 Ιουλίου έως  28 Ιουλίου 2019.
 3. Η Διαπολιτισμική –Περιβαλλοντική Οργάνωση FILOXENIA οφείλει να:
 • Φροντίζει, ώστε ο χώρος που του παραχωρείται , να παραδοθεί καθαρός.
 • Αποκατάσταση ζημιών που τυχόν θα υπάρξουν κατά την χρήση του σχολικού χώρου .
 • Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού φέρει εξ’ ολοκλήρου ο παραπάνω Φορέας κατά τη διάρκεια της στέγασης των δραστηριοτήτων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2019 και  υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                                      Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντίλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 2. Ντρίμερης Δημήτριος
 3. Βυτινιώτης Αλέκος
 4. Πανάγου Αθανάσιος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  19-6-2019

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email