22η/2022 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Κιάτο 27.Ιουλίου.2022

Aριθ. Πρωτ.  11590

22η/2022

έκτακτη συνεδρίαση

 

Τετάρτη 27η Ιουλίου 2022

 
Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1) Τσολάκο Γ. 2) Δομετίου Β. 3) Ζάρκο Δημ. 4) Σωτηρόπουλο Ι. 5)Ζαχαρόπουλο Ν. 6)Μαστοράκη Δ.
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Τετάρτη 27η Ιουλίου 2022 και ώρα 13: 00’μ.μ. σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.           Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας «Δράσεις Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο  πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.           Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» και υποβολή της πρότασης με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Σικυωνίων» στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
3.           Αποδοχή της αριθ. 240.3.1/2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην Ένταξη της Υπηρεσίας «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.
4.           Τροποποίηση  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για την υλοποίηση της δράσης  «Λιμενικά έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου»

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email