219/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/21.08.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

219/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7591/21.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Μυττάς Ιωάννης 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5. Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Τσολάκος Γεώργιος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, ενημέρωσε για το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης, προκειμένου το ως άνω έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της γέφυρας, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα, μειοψηφούντος του κ. Μάρκου Λέγγα, διότι δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα για το τι αφορά η αύξηση του π/υ του έργου πέραν της χρηματοδότησης της κατασκευής γέφυρας.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 2ο/20.08.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 20/08/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 5340/29.06.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006937853 2020-06-29

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

 

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5340/29.06.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 154/2020 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 19/23.07.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 7092/07.08.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 7465/17.08.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 20η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Κούστας Σταύρος, Στούκας Νικόλαος, Κωνσταντίνος Σαρχάνης, Θεοφανία Κοσυφάκη. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 6850/08.07.2020 (ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ) Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 6846/08.07.2020 (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)
ΝΑΙ 6849/08.07.2020 (ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)
ΝΑΙ 6857/08.07.2020 (ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)
ΝΑΙ 6844/08.07.2020

(ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 68891308/06.07.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

68857369/30.06.2020(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)*

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 178260/06.04.2020

«ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

 

1041/13.07.2020 (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)*

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 130/10.04.2020 (ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ)

129/10.04.2020(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

131/10.04.2020(ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ)

132/10.04.2020(ΕΤΑΙΡΙΑΣ)

ΕΦΚΑ – (ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ)
 
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

606232/14.07.2020 Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

606226/14.07.2020
606212/14.07.2020
606205/14.07.2020
125/06.07.2020
653520/27.07.2020
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15.08.2020 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 14.07.2020 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 361/04.06.2020 Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 361/04.06.2020 Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 361/04.06.2020 Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 360/04.06.2020 Πρωτοδικείο ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1125505.1645641/07.07.2020 ΚΑΙ 1148726.1680609/04.08.2020

 

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15.08.2020

 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 3485/103704/07.02.2020

17575/103704/04.08.2020

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

Τ.Ε.Ε.
3496/10.02.2020

17739/05.08.2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

135/16.01.2020 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΕΕΤΕΜ
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 1125505.1645642/07.07.2020 και

1148726.1680610/04.08.2020

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 14.07.2020 ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 15.08.2020

 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/4324/12.06.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 08/04/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/4324/12.06.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 08/04/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/4324/12.06.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 08/04/2022) 2Η  ΤΑΞΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  15.08.2020 & Πίνακες των υπό εκτέλεση έργων & Βεβαιώσεις  Ανεκτέλεστου Υπολοίπου ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/4324/12.06.2019

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 08/04/2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1909198/12.03.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1909198/12.03.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1125505.1645642/07.07.2020 και 1148726.1680610/04.08.2020 ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ/09.07.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1125505.1645641/07.07.2020 ΚΑΙ 1148726.1680609/04.08.2020

 

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
*Μη ηλεκτρονική κατάθεση εγγράφου

 

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά.

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και δεδομένου ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν υπέβαλλε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της 5340/29.06.2020 Διακήρυξης του έργου, καθώς:

 • Το υπ’ αρ. 68857369/30.06.2020 πιστοποιητικό περί φορολογικής ενημερότητας της κοινοπραξίας [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] έχει κατατεθεί έντυπα και όχι ηλεκτρονικά. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (αρ. 4.2 παρ β, της διακήρυξης)
 • Το υπ’ αρ. 1041/13.07.2020 πιστοποιητικό περί ασφαλιστικής ενημερότητας της κοινοπραξίας [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] έχει κατατεθεί έντυπα και όχι ηλεκτρονικά. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία (αρ. 4.2 παρ β, της διακήρυξης)

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται:

 • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΦΟΙ Β. ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
 • την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και
 • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Κούστας Σταύρος

 • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Στούκας Νικόλαος 2. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

 

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

 

3. Θεοφανία Κοσυφάκη

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • Την ΔΥΟ/5589/22.11.2019 (6ΟΒ2465ΧΘΞ-5ΩΔ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,  για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Γέφυρας στη Θέση “ΠΛΑΚΑ” της Κοινότητας Μεσινού ΔΕ Φενεού», προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου  2014ΣΕ057100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ.
 • Την 328/2019 (Ω2ΡΚΩ1Θ-Μ78) απόφαση ΔΣ περί αποδοχής της ανωτέρω χρηματοδότησης,
 • Την 253/2019 (ΩΓ4ΕΩ1Θ-Ο7Ξ) απόφαση ΟΕ περί εγγραφής της σχετικής πίστωσης.
 • Την 374/2019 (6ΡΡΠΩ1Θ-ΥΧΜ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την ανωτέρω 253/2019 απόφαση ΟΕ.
 • Την 3139/2020 (Ω6ΠΕΟΡ1Φ-ΦΛΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Την 364/2019 (6ΧΑΒΩ1Θ-Λ4Β) απόφαση ΔΣ «εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»
 • την 376/2019 (6ΔΙΤΩ1Θ-Ο84) απόφαση ΔΣ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2020»
 • την 16091/2020 (ΩΑΓΛΟΡ1Φ-Χ96) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • την 9/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                         (CPV: 45221111-3) προϋπολογισμού (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 740.000,00€.
 • Την 73/2020 (ΩΦΓΨΩ1Θ-ΞΑΤ) απόφαση ΟΕ περί της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου
 • Την 82/2020 (ΨΠ3ΓΩ1Θ-Σ3Κ) απόφαση ΔΣ που ενέκρινε την 73/2020 απόφαση ΟΕ,
 • Την 69273/2020 (ΨΒΑΥΟΡ1Φ-9ΣΩ) απόφαση νομιμοποίησης του συντονιστή της οικείας Απ/νης Δ/σης.
 • Τον Κ.Α. 64.7326.005 των εξόδων με τίτλο «Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού», ποσού 1.740.000.00€.  προερχόμενο από:
 • ΠΔΕ Υπ. Υποδ. & Μεταφ. (ΣΑΕ571)- 000,00€
 • ΣΑΤΑ 2011  –                                                769,49€
 • ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση} –      154,81€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 – 131,38€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 – 642,50€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 –   319,17€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018 –     849,26€
 • ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 –   133,39€
 • το 20REQ006917044 2020-06-24 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 269/5210/24.06.2020 (ΨΞΑΗΩ1Θ-ΚΞΣ)(20REQ006917839 2020-06-24) ΑΑΥ.
 • την 154/2020 (Ω0ΡΑΩ1Θ-66Η) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 5340/29.06.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006937853 2020-06-29,
 • την 5341/29.06.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC00006938080 2020-06-29,
 • την 5342/29.06.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: Ψ8ΕΔΩ1Θ-ΘΧ0,
 • τo 1ο/22.07.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 195/2020 (Ω6Μ0Ω1Θ-75Π) απόφαση ΟΕ περί έγκρισης του ως άνω πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 37,83 %.
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της 195/2020 απόφασης ΟΕ,
 • την 7092/07.08.2020 πρόσκληση υποβολής δικ/κών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου,
 • τον 7465/17.08.2020 φάκελο προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου,
 • το ανωτέρω 2ο/20.08.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του Λέγγα Μάρκου

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της γέφυρας, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

 

Β. Εγκρίνει το 2ο/20.08.2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»                          (CPV: 45221111-3)  της αρ. 9/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ (1.403.225,81€ + 336.774.19 ΦΠΑ 24%) 1.740.000,00€.

 

Γ. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του.

 

Δ. Κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την επωνυμία                      «Κ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 37,46%.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην 2η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία (νέος προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

ΣΤ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ζ. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 219/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email