219/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28ο/29-06-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 219/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6334/25-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 28.06.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Με την αρίθμ. 50/27-02-2018 (ΑΔΑ:ΩΙΡΡΩ1Θ-ΡΧΓ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου έγινε η αποδοχή χρηματοδότησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 5133/23-02-2018 (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) πρόσκλησης ΙΙ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας {Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και δραστηριότητες των δήμων} με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ποσού 114.600,00€ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επειδή το έργο θα ανέλθει σε 206.108,68€, το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύθηκε ότι η οικονομική διαφορά των (206.108,68 – 114.600,00) 91.508,68 € θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 31756/28-06-2018 (ΑΔΑ: ΨΜ8Α465ΧΘ7-ΜΗΓ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μας ανακοινώθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της πράξης {Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Σικυωνίων}» συνολικού προϋπολογισμού 206.108,68€ με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας).

Η χρηματοδότηση επιμερίζεται ως εξής:

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010                                                              €         114.600,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                                                                                         €           91.508,68

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                               €         206.108,68

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Κ.Α. 02.70.7331.001

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

(ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=38.390,16€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=36.009,84€)                                                                                                                  €   39.912,90

-Μείωση ποσού έργου από 74.400,00€ σε 39.912,90€-

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ)

Σύμβαση με αρίθμ. πρωτ. 3194/27-03-2018

ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002868962 2018-03-27 με ποσό

39.912,90€ προερχόμενο από:

{ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. με το ποσό των 38.390,16€ +

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. με το ποσό των 1.522,74€}  

Διαθέσιμο ποσό για αναμόρφωση και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ

34.487,10€ προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κ.Α. 02.70.7331.003

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=       0,57€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)**+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=22.150,00€)**                                                                                                                €   22.150,00

-Μείωση ποσού έργου από 79.171,58€ σε 22.150,00€ ήτοι 57.021,58€

Διαθέσιμο ποσό για αναμόρφωση και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ

57.021,58€ προερχόμενο από:

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=         0,57€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)

**Σημείωση:

1) Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €,

2) Με την αριθ. 23254/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,   κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 69.150,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

(69.150,00€ – 47.000,00€ = 22.150,00€)

Κ.Α. 02.70.7331.006

Επισκευή, συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων

Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=         0,57€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=34.487,10€)                                                 

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)+

(Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=114.600,00€)                                                                                                    € 206.108,68

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 06.00.1322.017 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση της πράξης {Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 114.600,00€.

Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύθηκε ότι η οικονομική διαφορά των (206.108,68 – 114.600,00) 91.508,68€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου, προτείνεται η μείωση των παρακάτω πιστώσεων και η ενίσχυση της πίστωσης που θα δημιουργηθεί για την δημοπράτηση του ανωτέρω έργου, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 74.400,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 38.390,16€ και από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 36.009,84 μειώνουμε κατά 34.487,10 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 39.912,90 € προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 38.390,16€ και από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 1.522,74€ όσο και η Σύμβαση με αρίθμ. πρωτ. 3194/27-03-2018 και ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002868962.

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.70.7331.003 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 79.171,58 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57€, από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 10.021,01€ και από Κ.ΑΠ. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€ {αρχικά με το ποσό των 47.000,00€ και με αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά την αρίθμ. 200/14-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡ19Ω1Θ-2ΟΖ) με το ποσό των 22.150,00€ μειώνουμε κατά 57.021,58 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57€, από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 10.021,01 € και από Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.150,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

**Σημείωση:

1) Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €,

2) Με την αριθ. 23254/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 69.150,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

(69.150,00€ – 47.000,00€ = 22.150,00€)

Μεταφέρει τις παραπάνω πιστώσεις συνολικού ποσού (114.600,00 + 34.487,10 + 57.021,58) 206.108,68€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του.

Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:

Στον Κ.Α. 02.64.7331.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων», πίστωση ποσού 206.108,68 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010 με το ποσό των 114.600,00€, από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57€, από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 44.508,11€ και από Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€.

Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 28 Ιουνίου2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 28.06.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμαέτους 2018 ως κατωτέρω:

 

Κ.Α. 02.70.7331.001

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

(ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=38.390,16€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=36.009,84€)                                                                                                 

– Μείωση ποσού έργου από 74.400,00€ σε   39.912,90 € –

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ)

Σύμβαση με αρίθμ. πρωτ. 3194/27-03-2018

ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002868962 2018-03-27 με ποσό

39.912,90€ προερχόμενο από:

{ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. με το ποσό των 38.390,16€ +

ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. με το ποσό των 1.522,74€}  

Διαθέσιμο ποσό για αναμόρφωση και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ

34.487,10€ προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

€ 39.912,90

Κ.Α. 02.70.7331.003

Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=       0,57€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)**+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=22.150,00€)**

-Μείωση ποσού έργου από 79.171,58 € σε 22.150,00 € ήτοι 57.021,58 €

Διαθέσιμο ποσό για αναμόρφωση και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ. Α. ΕΞΟΔΩΝ

57.021,58€ προερχόμενο από:

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=         0,57€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ   2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)

**Σημείωση:

1) Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €,

2) Με την αριθ. 23254/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,   κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 69.150,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

(69.150,00€ – 47.000,00€ = 22.150,00€)

€ 22.150,00

Κ.Α. 02.70.7331.006

Επισκευή, συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων

Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=         0,57€)+

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=34.487,10€)

(ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=10.021,01€)+

(ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧ. ΚΤΙΡ.=47.000,00€)+

(Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=114.600,00€)

-Νέο έργο-

€ 206.108,68

 

Β. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

1α
ΕΣΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 06.00.1322.017 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για υλοποίηση της πράξης {Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Σικυωνίων}» νέα πίστωση ποσού 114.600,00 €.

Μεταφορά

πιστώσεων συνολικού

ποσού

206.108,68 €

1.

ΕΞΟΔΟ:

Στον Κ.Α. 02.90.9111με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει την παραπάνω πίστωση ποσού 206.108,68 € για ενίσχυσή του.

1β Από την πίστωση του Κ.Α. 02.70.7331.001 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 74.400,00 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 38.390,16€ και από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 36.009,84 μειώνουμε κατά 34.487,10 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 39.912,90 € προερχόμενο από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 38.390,16 € και από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 1.522,74 € όσο και η Σύμβαση με αρίθμ. πρωτ. 3194/27-03-2018 και ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV002868962.
1γ

Από την διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.70.7331.003 με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», ποσού 79.171,58 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57€, από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 10.021,01€ και από Κ.ΑΠ. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 69.150,00€ {αρχικά με το ποσό των 47.000,00€ και με αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά την αρίθμ. 200/14-06-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡ19Ω1Θ-2ΟΖ) με το ποσό των 22.150,00€ μειώνουμε κατά 57.021,58 € προερχόμενη από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57€, από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 10.021,01 € και από Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00€, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 22.150,00 € προερχόμενο από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

**Σημείωση:

1) Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράψαμε ως έσοδο στον Κ.Α. 06.00.1312 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» το ποσό των 47.000,00 €,

2) Με την αριθ. 23254/23-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ7-22Γ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 69.150,00 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

(69.150,00€ – 47.000,00€ = 22.150,00€)

2.
Από τον ενισχυμένο Κ.Α. 02.90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» μεταφέρει ποσό 206.108,68 €.

Μεταφορά

Μέσω

αποθεματικού πίστωσης ποσού

206.108,68 €

2.1 Στον Κ.Α. 02.64.7331.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων», πίστωση ποσού 206.108,68 € δημιουργώντας νέα πίστωση, προερχόμενη από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ055000010 με το ποσό των 114.600,00 €, από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 0,57 €, από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 44.508,11 € και από Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με το ποσό των 47.000,00 €.

Γ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 219/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02-07-2018

Print Friendly, PDF & Email