218/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/21.08.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 Αρ. Απόφασης

218/2020

  Θέμα: Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2020.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 21η Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00’πμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7591/21.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Μυττάς Ιωάννης 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5.Σωτηρόπουλος Ι.      
απόντες : 1.Τσολάκος Γεώργιος 2.Ρουμπέκας Γεώργιος    

Α’ θέμα

προ ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, και πρότεινε προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να συζητηθεί κατεπειγόντως, το ως άνω θέμα, για την άμεση ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών απόσπασης υπαλλήλου, και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 καθώς και το κατεπείγον του ως άνω θέματος αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 184/7600/21.08.2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία αποσπάτε στο Δήμο μας του δόκιμου υπαλλήλου Δήμου Ωρωπού Θανασενάρη Στυλιανού του Αντωνίου κατηγορίες ΔΕ Οδηγών με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, με βαθμό Δ’, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ανάληψη υπηρεσίας, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ή περισσότερες  φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους χορηγήθηκε κατόπιν αιτήματος του υπαλλήλου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στους ΚΑΕ π/υ τρέχοντος έτους, για τις δαπάνες μισθοδοσίας του υπαλλήλου .
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 καθώς και το κατεπείγον του ως άνω θέματος αυτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §3 του Ν.4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν  την άμεση ανάγκη ολοκλήρωσης διοικητικών διαδικασιών απόσπασης υπαλλήλου.

Β. Δεν απαιτείται τροποποίηση του π/υ οικονομικού έτους 2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 218/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                         Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 21.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email