218/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22ης/12-10-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  218/2020

Περίληψη: Παροχή εγγύησης για την εξόφληση οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ προς τη ΔΕΗ και την τήρηση της ρύθμισης της οφειλής της .

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η  του μηνός Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:30  συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή    Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 10174/8-10-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  19 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6 Θελερίτης Γεώργιος 7. Σώκος Δημήτριος 8. Δομετίου Βασίλειος  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16.Παπαβασιλείου Νικόλαος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18 . Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος    
         
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λέγγας Μάρκος 2.  Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 3.  Κατσιμπούλας Αντώνιος  
4. Παπαγεωργίου Δημήτριος 5. Συριάνος Κων/νος 6. Γκούμας Σταμάτιος 7. Χουσελάς  Ευάγγελος

 

 
8. Μαστοράκης Δημήτριος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
         
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)

 

5. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 6.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου)

 

9. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 10. Κοτσίρης Β. (Στενού) 11.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)  
12.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 13. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 14. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

15. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

29. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου)  

 

   
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση                           των πρακτικών.

Θέμα  Α’ (Προ ημερήσιας διάταξης)   

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών το Α΄προ ημερήσια διάταξης Θέμα με τίτλο: «Παροχή εγγύησης για την εξόφληση οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ προς τη ΔΕΗ και την τήρηση της ρύθμισης της οφειλής της»,  και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων ο οποίος  εισηγούμενος του θέματος ανέφερε  τα παρακάτω:

 

Μετα από ενημέρωση του Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων, (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)   υπάρχει στ’ όνομα της προαναφερομένης,  οφειλή προς τη ΔΕΗ η οποία κατά την 30η.09.2020 έφτανε στο ποσό των 799.389,12€, συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας, το οποίο καθίσταται δυσχερές να ικανοποιήσει. Κατόπιν επανειλλημένων επικοινωνιών με τις υπηρεσίες είσπραξης της ΔΕΗ, προτείνεται η ρύθμιση του οφειλομένου ποσού με την ταυτόχρονη παροχή εγγύησης από το Δήμο Σικυωνίων για την τήρηση των όρων της ρύθμισης αυτής. Η ρύθμιση αφορά στην άμεση καταβολή του ποσού των 99.389,12€  και το υπόλοιπο, ύψους 700.000,00€   σε σαράντα οκτώ (48) έντοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ποσού 14.583,33€ εκάστης, καταβλητέες το αργότερο την 15η ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από την 15.10.20, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τρεχουσών καταναλώσεων.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.            

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020)
  • την εισήγηση πρόταση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου   – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα      

 

Α. Αποδέχεται, το  έκτακτο & κατεπείγον του ανωτέρω θέματος σύμφωνα  με τις διατάξεις της

του άρθρου 74  παρ. 7  του   Ν.555 / 2018.

 

Β.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  να συμβληθεί ο Δήμος Σικυωνίων ως εγγυητής-εντός των νομίμων πλαισίων- σε σύμβαση

ρύθμισης της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,   με τη Δημόσια Επιχείρηση

Ηλεκτρισμού,  η οποία θ’ αφορά στην εξόφληση συνολικού ποσού 799.389,12€, με την άμεση καταβολή του

ποσού των 99.389,12€, και το υπόλοιπο, ύψους 700.000,00€, σε σαράντα οκτώ (48) έντοκες ισόποσες μηνιαίες

δόσεις, ποσού 14.583,33€ εκάστης, καταβλητέες το αργότερο την 15η ημέρα εκάστου μηνός, αρχής γενομένης

από την 15.10.20, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών τρεχουσών

καταναλώσεων.

 

   Γ.   Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί,  το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο  για την υπογραφή του

   σχετικού   συμφωνητικού ρύθμισης με τους αναφερόμενους σε αυτό όρους.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 218/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email