217/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26ης/23.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 217/2021   12ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Ορισμός δικηγόρου, κατόπιν γνωμοδότησης, για την άσκηση έφεσης

κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 23η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9935/19.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Σώκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3. Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την σχετική γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Σικυωνίων δύναται να ασκήσει έφεση κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΡ237/2.7.2018).

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την ΠΡ237/2.7.2018 προσφυγή ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,
  • την Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου,
  • την 184/2021 (60ΓΧΩ1Θ-4ΟΡ) απόφαση ΟΕ «ορισμού δικ. Τασούλη Γαβριήλ για γνωμοδότηση»
  • την αρ. πρωτ. 9130/03.08.2021 κατατεθείσα γνωμοδότηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την άσκηση έφεσης κατά της Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

Β. Ορίζει τη δικηγόρο  Βρέντα Παναγιώτα προκειμένου  να συντάξει και καταθέσει έφεση -ενώπιων του Δ/κου Εφετείου Τριπόλεως- για την ακύρωση της αριθμ. Α111/2021 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε υπόθεση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΡ237/2.7.2018), καθώς επίσης και να παραστεί  μετά υπομνήματος και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων οποτεδήποτε συζητηθεί η ασκηθείσα έφεση .

 

Ο αυτός διορισμός ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της προαναφερθείσας.

 

Η αμοιβή  δικηγόρου για τα ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 714,24€ σύμφωνα με την 338/2021 ΑΑΥ.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email