217/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  27ης/10-12-2021  ΕΚΤΑΚΤΗ     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

(δια   περιφοράς)

Αρ. Απόφασης: 217/2021

Περίληψη:   Επί του με αριθ. πρωτ. 641/9-12-2021 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Παραχώρηση της οδού Γ. Γεννηματά  στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»

 

Στο  Κιάτο  σήμερα την 10η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00  συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η   σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.17733/10-12-2021 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος δήλωσε παρόν .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  25 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης  12. Τσιόγκας Νικόλαος                        
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης  16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Συριάνος Κων/νος                          

 

19. Γαλάνης Βασίλειος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος
21. Μαστοράκης Δημήτριος 22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Κατσιμπούλας Αντώνιος 24.  Νανοπουλος Βασιλειος

 

25.  Χουσελάς  Ευάγγελος      
 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Γκούμας Σταμάτιος

 

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  Ουδείς

 

     
 ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 36. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
     

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  1ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 641/9-12-2021 εγγράφου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Παραχώρηση της οδού Γ. Γεννηματά  στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»,  ενημέρωσε κάθε σύμβουλο δια περιφοράς  για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά Πλειοψηφία  αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον δια περιφοράς του 1ου Θέματος  , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το εν θέματι έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.

«Η ΜΗΚΩΝΗ» με το οποίο  σε συνέχεια του αριθ. 537/17-11-2021 εγγράφου της  (το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 211/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης της πλατείας Ελευθερίας για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων)  αιτείται,  την παραχώρηση της οδού Γ. Γεννηματά προκειμένου να προβεί στην τοποθέτηση του πανοραμικού τροχού (στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων)  λόγω του περιορισμένου χώρου της πλατείας Ελευθερίας και την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • την αριθ. 36/2021 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου,
  • την αριθ. 25/2021 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • τα παραπάνω αναφερθέντα

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

  Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. Β. Γαλάνη,   ο οποίος δεν αποδέχεται το έκτακτο και κατεπείγον του εν λόγω θέματος  λόγω του ότι,  έχουν προβεί στην ήδη προεγκατάσταση του παιχνιδιού και του κ. Ν. Ζαχαρόπουλου ο οποίο δεν θέλησε να αιτιολογήσει  την  ψήφο του .

 

  1. Θ εωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, και το θέμα αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

  1. Εγκρίνει, την παραχώρηση χρήσης της οδού Γεννηματά στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»   από 10-12-2021 έως και την 2-1-2022,για την τοποθέτηση του πανοραμικού τροχού (στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων)  λόγω του περιορισμένου χώρου της πλατείας Ελευθερίας και την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Η εν λόγω παραχώρηση χορηγείται, με την προϋπόθεση τήρησης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων   (παιχνίδια κ.λ.π.) .

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση  στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων

«Η ΜΗΚΩΝΗ», για τις δικές της περαιτέρω ενέργειες.

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 217 /2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 10-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email