217/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

21/13.08.2020

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

   
 Αρ. Απόφασης

217/2020

  Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 13η Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7142/10.08.2020 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος  Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -7- ήτοι,

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2.Τσολάκος Γεώργιος 3.Ζάρκος Δημήτριος 4. Μυττάς Ιωάννης
  5.Σωτηρόπουλος Ι. 6.Ρουμπέκας Γεώργιος 7.Λέγγας Μάρκος  
απόντες : (ουδείς)      

 

1ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο.

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ενημερώνοντας τα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότησης και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του  ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 3ο/05.08.2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 05/08/2020

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης: 232/13.01.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006152672 2020-01-13

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

 

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Σχετ:      (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 232/13.01.2020 διακήρυξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

(4) Η υπ’ αριθμ. 286/2019 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου

(5) Η υπ’ αριθμ. 103/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 65ΗΦΩ1Θ-8ΩΜ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού

αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 4261/01.06.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «VASARTIS SA»  να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 4627/11.06.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «VASARTIS SA», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

(8) Η υπ’ αριθμ. 170/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ω87ΙΩ1Θ-5Τ2) περί έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

(9) Το υπ’ αριθμ. 6439/24.07.2020 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «GEOGENESIS A.E.»  να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(10) Η υπ’ αριθμ. 6616/29.07.2020 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «GEOGENESIS A.E.», περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 5η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «GEOGENESIS A.E.», για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι Μυττά Ιωάννα, Κόλλια Γεωργία, Τσολάκος Γεώργιος, Κίνοβα Ιωάννα, Βυτινιώτης Γεώργιος. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «GEOGENESIS A.E.», υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας. Σημειώνεται ότι στην σύνταξη του παρόντος πρακτικού λήφθηκε υπόψη το από 28.01.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής δάνειας τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας μεταξύ της «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΑΡΧΙΚΟΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που είχε υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού κατά το στάδιο υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής. Κατά συνέπεια, στο παρόν πρακτικό η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει επίσης εάν ο φορέας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.», στις ικανότητες του οποίου προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 157356/10.06.2020 (01/03)

(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ)

157356/10.06.2020 (02/03)

(ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ)

2272/10.06.2020 (01/01)

(ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 5352/05.05.2020 (01/01)

(ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

7539/07.05.2020 (01/01)

(ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ)

10854/04.05.2020

(ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΝΑ)

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 68036136/27.01.2020 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

68858732/30.06.2020 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

67906609/23.12.2019 (ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.)

68853796/30.06.2020 (ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.)

67809816/10.12.2019 (Κ/ΞΙΑ)

68658870/29.05.2020 (Κ/ΞΙΑ)

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 12765/10.01.2020 & 628942/20.07.2020

«ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»

708026/31.12.2019 & 552934/01.07.2020

«ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε»

21/08.01.2020 & 567/08.07.2020 (Κ/ΞΙΑ)

 

 

ΕΦΚΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 154/08.01.2020 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ)

5409/02.06.2020 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ)

494/13.01.2020 (ΔΕΡΒΕΝΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΠΟΓΛΟΥ Π.)

5408/02.06.2020 (ΔΕΡΒΕΝΗΣ Π., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΜΠΟΓΛΟΥ Π.)

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

894/02.01.2020 «GEOGENESIS A.E.» Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26967/17.01.2020
26957/17.01.2020
877/02.01.2020
871/02.01.2020
867/02.01.2020
41043/27.01.2020
911/02.01.2020
919/02.01.2020
27004/17.01.2020
929/02.01.2020
924/02.01.2020
405069/01.08.2019 «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»
433136/20.08.2019
708036/31.12.2019
636841/29.11.2019
548450/30.06.2020
67490/07.02.2020
229273/30.04.2020
362497/28.05.2020
220837/28.04.2020 «GEOGENESIS A.E.»
220794/28.04.2020
220665/28.04.2020
220757/28.04.2020
220739/28.04.2020
220706/28.04.2020
318545/21.05.2020
220804/28.04.2020
544931/30.06.2020
655974/27.07.2020
220854/28.04.2020
220846/28.04.2020
316025/21.05.2020
510381/22.06.2020
440746/11.06.2020
650098/24.07.2020
Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 28.01.2020 & Υ.Δ. 27.07.2020 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Υ.Δ. 29.01.2020 & Υ.Δ. 24.7.2020 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 28.01.2020 & Υ.Δ. 27.07.2020 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Υ.Δ. 29.01.2020 & Υ.Δ. 24.07.2020 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 694/10.01.2020 & 688/08.01.2020 & 221768/25.06.2020 «GEOGENESIS A.E.»

 

30169/10.11.2019 & 70023/08.11.2019 & 14509/01.06.2020 & 224921/14.07.2020 «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 230/08.01.2020 & 221768/25.06.2020

 

13665/07.11.2019 & 224921/14.07.2020

Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 692/08.01.2020 & 694/8.01.2020 & 33/13.01.2020 & 95/14.01.2020 & 463/20.05.2020 & 221768/25.06.2020

 

70024/8.11.2019 & 70026/08.11.2019 & 224921/14.07.2020

Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 696/08.01.2020 & 221768/25.06.2020 & 699/08.01.2020 & 690/08.01.2020

 

70025/08.11.2019 & 70027/08.11.2019 & 224921/14.07.2020 & 70028/08.11.2019

Πρωτοδικείο ΑΘΗΝΩΝ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1130791.1653401/13.07.2020

 

1141195.1669127/24.07.2020

 

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.)

Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 28.01.2020 & Υ.Δ. 27.07.2020

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Υ.Δ. 28.01.2020 & Υ.Δ. 24.07.2020 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΠ 1008/1554/07.01.2020 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

ΣΑΤΕ
11217/79314/25.05.2020 (ΜΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

11217/47810/25.05.2020 (ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ)

11217/73933/25.05.2020 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ)

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

Τ.Ε.Ε.
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 1130791.1653401/13.07.2020 «GEOGENESIS A.E.»

 

1141195.1669127/24.7.2020 (ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.)

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ (29.01.2020 & 27.07.2020)

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΟΧΩΝ (29.01.2020 & 27.07.2020)

GEOGENESIS A.E.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (27.01.2020 & 20.07.2020) ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 27.07.2020

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Υ.Δ. 24.07.2020 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Δ15/5515/04.04.2017 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Δ15/5515/04.04.2017 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. (28.01.2020 & 27.07.2020) και Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2016-2017-2018

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. 27.07.2020 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ)

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Δ15/5515/04.04.2017 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κατάλογος εκτελεσθέντων έργων [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 27.07.2020

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης [παρ. γ άρθρο 22.Δ Διακήρυξης] ΝΑΙ Τα από 06/2015 και 06/2016 πιστοποιητικά εμπειρίας ιδιωτικού έργου ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 3242/Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε./01.06.2001 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

1257/Τ.Α.Ε.&Ε.Π.Ε./22.03.1995 (ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.)

 

ΦΕΚ
Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 1855806/08.01.2020 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1130791.1653403/13.07.2020 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

1141195.1669129/24.07.2020 (ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.01.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GEOGENESIS A.E.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.01.2020 Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΡΧΙΚΟΝ A.E.»
Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1130791.1653401/13.07.2020 (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.)

 

1141195.1669127/24.07.2020 (ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.)

ΕΜΠ. & ΒΙΟΜ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.

 

 

Επιπλέον των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της Διακήρυξης, ο προσωρινός ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να υποβάλλει, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α), του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης, αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, προκειμένου να συμπληρώσει/ προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του ανωτέρω άρθρου, «Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου (α) αίτημα προς την Επιτροπή Διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.»

Με το από 03.08.2020 μήνυμα μέσω της επικοινωνίας του συστήματος, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.» υπέβαλλε αίτημα παράτασης, το οποίο όμως δεν συνοδευόταν από έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών που λείπουν και, ως εκ τούτου, δεν γίνεται αποδεκτό από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης και λαμβανομένων υπόψη των δικαιολογητικών που απαιτούνταν από τη διακήρυξη και δεν υποβλήθηκαν (όπως αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα), η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται (άρ. 4.2 παρ. (δ)):

 • την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου «GEOGENESIS A.E.»,
 • την κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του και
 • την κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Μυττά Ιωάννα

ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχ/κών

 

Κόλλια Γεωργία Τσολάκος Γεώργιος
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών

 

Εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης

Δήμων Πελοποννήσου

 

Κίνοβα Ιωάννα

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

Βυτινιώτης Γεώργιος

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Πελοποννήσου

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
 • Την με αριθμ. πρωτ.: oικ. 1703/465/Α3/18.03.2019 (ΩΥΡΚ465ΧΙ8-ΘΦΔ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. και δη της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ. περί Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. & Αλλαγή Χρήσης (Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός)» με κωδικό ΟΠΣ 5001387, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» καθώς και το συνημμένο σε αυτή Παράρτημα Υποχρεώσεων Δικαιούχων.
 • Την υπ’ αριθμ 91/2019 (Ω797Ω1Θ-ΖΩΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της ανωτέρω απόφασης ένταξης.
 • την υπ’ αριθμ. 191/2019 (6ΘΡΕΩ1Θ-91Λ) απόφαση ΟΕ περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2019
 • την υπ’ αριθμ. 270/2017 (6ΓΧΞΩ1Θ-ΖΦΛ) απόφαση ΔΣ περί έγκρισης της ανωτέρω απόφασης και νομιμοποιηθείσα με την αριθμ. πρωτ. 260231/09.12.2019 (Ω4Κ7ΟΡ1Φ-1Ω2) απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε ποσό των (1.935.483,87 + 464.516,13 ΦΠΑ 24%) 400.000,00€ (CPV:45212300-9) με την οποία εισηγείται την κατάρτιση των όρων διακήρυξης, όπως αναγράφονται στο σχέδιο της μελέτης για τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου,
 • Το από Δ.Υ./17-12-2019 αίτημα αναγκαιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας με ΑΔΑΜ:19REQ006043012 2019-12-17,
 • Την από 7240/B3/1807/03.12.2019 σύμφωνη γνώμη του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την Προέκριση σχεδίου διακήρυξης & τευχών δημοπράτησης του Υποέργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ)» Α/Α 1 της ομότιτλης πράξης με κωδικό MIS
 • Την 511/15447/18.12.2019 (6EΔΓΩ1Θ-ΒΔ8)(19REQ006062233 2019-12-18) ΑΑΥ.
Πολυετής υποχρέωση Έτος 2019 ΚΑ 64.7341.016 2.103.337,44
  Έτος 2020 ΚΑ 64.7341.016 296.662,56
 • την 286/2019 (ΩΠ92Ω1Θ-9ΡΝ) απόφαση ΟΕ «Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»,
 • την 232/13.01.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152672 2020-01-13,
 • την 233/13.01.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC006152684 2020-01-13,
 • την 234/13.01.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: ΩΡ4ΑΩ1Θ-ΨΛΟ,
 • τo 1ο/06.02.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του διαγωνισμού,
 • την 103/2020 (65ΗΦΩ1Θ-8ΩΜ) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, και κηρύχτηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «VASARTIS S.A.» με μέση έκπτωση 50,31%.
 • το 2ο/26.06.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • την 170/2020 (Ω87ΙΩ1Θ-5Τ2) απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό, και κηρύχτηκε ΝΕΟΣ προσωρινός ανάδοχος του έργου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E με μέση έκπτωση 45,35%.
 • το 3ο/05.08.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, προκειμένου το έργο να συμβασιοποιηθεί εντός χρονοδιαγράμματος που ορίζει το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

 

Β. Εγκρίνει το 3ο/05.08.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΣ)» με αρ. μελέτης 1/2018 της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 2.400.000,00€ (CPV: 45212300-9).

 

Γ. Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E   για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, με κατάπτωση υπέρ της αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής της.

 

Δ. Κηρύσσει ΝΕΟ προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω έργου, τον οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την επωνυμία                      «ΑΝΤΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 36,93%.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, για αποστολή πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον 3ο κατά σειρά μειοδότη (νέος προσωρινός ανάδοχος), περί υποβολής των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, εντός προβλεπόμενης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

 

ΣΤ. Ορίζει πως μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του ΝΕΟΥ προσωρινού αναδόχου και τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, θα εκδοθεί και νέα απόφαση περί κατακύρωσης του αποτελέσματος.

 

Ζ. Μετά την παρούσα παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης, στα υποβληθέντα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, στους λοιπούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

 

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω του συστήματος, σύμφωνα µε το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2020

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.08.2020

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email