217/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 21ης/5-10-2020 ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου

( δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).

 

Αρ. Απόφασης:  217/2020

Περίληψη: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

 

Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου του  έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00’ μ.μ συνήλθε σε  Ε ι δ ι κ ή     Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 9849/1-10-2020, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) ,  τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.  Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  21 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Δομετίου Βασίλειος 4. Ζάρκος Δημήτριος  
5. Σώκος Δημήτριος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7 Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.  
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Λέγγας Μάρκος 12. Ρουμπέκας Γεώργιος  
13. Παπαγεωργίου Δημήτριος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Γκούμας Σταμάτιος 16. Μαστοράκης Δημήτριος  
17.  Κατσιμπούλας Αντώνιος 18. Συριάνος Κων/νος 19 Σαρχάνης Κωνσταντίνος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
ΑΠΟΝΤΕΣ :   

1. Μυττάς Ιωάννης

 

2.  Τσολάκος Γεωργιος

 

3. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 
  4. Παπαβασιλείου Νικόλαος 5. Γαλάνης Βασίλειος 6. Χουσελάς  Ευάγγελος  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:    1 Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  
4. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 5. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)  
8. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)        
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

 
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)

 

5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6.  Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 7. Παναγόπουλος (Πανοράματος)  
8.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 9. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 10. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

11. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
12. Γκορίτσας Δ. (Ματίου)

 

13 Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

14. Σκούπας Α. (Μποζικών) 15 Κοτσίρης Β. (Στενού)  
16. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 17. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

18. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 19. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)  
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

22. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 23. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
24. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 25. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 26. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 27. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

 
28. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ο Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο (μοναδικό Θέμα της ημερήσιας διάταξης)

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,  και στο 1ο και μοναδικό θέμα της ειδικής συνεδρίασης με τίτλο:  «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

Πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του προαναφερόμενου Θέματος λόγω του περασμένου της ώρας (παράταση χρόνου τη προηγούμενης συνεδρίασης) και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την πρόταση του Προέδρου  – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

Αν α β ά λ ε ι, την συζήτηση του 1ου και μοναδικού θέματος της Ειδικής συνεδρίασης με τίτλο:   «Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 217/2020

Ο Πρόεδρος                                      Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5.10.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email