217/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 28ο/29-06-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 217/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 6334/25-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Στο 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  τις Α.Ο.Ε. 169 / 2018 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 240 / 2018 περί έγκρισης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  την Α.Δ.Σ. 196 / 2018 (ΑΔΑ:6ΟΦΞΩ1Θ-ΒΙΒ) περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας,

ü  την Α.Ο.Ε. 216 / 2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τους Α.Μ. 20, 26, 27 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Α.Μ. 20/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού ποσού #9.999,36# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 272/2018.

Τον Α.Μ. 20/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού ποσού #1.998,76# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.020 του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 272/2018.

 1. Τον Α.Μ. 26/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ» συνολικού ποσού #2.480,00# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 273/2018.
 2. Τον Α.Μ. 27/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR)» συνολικού ποσού #4.711,98# € σε βάρος του του προϋπολογισμού του Δήμου, με Π.Α.Υ. 274/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  τις Α.Ο.Ε. 169 / 2018 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 240 / 2018 περί έγκρισης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,

ü  την Α.Δ.Σ. 196 / 2018 (ΑΔΑ:6ΟΦΞΩ1Θ-ΒΙΒ) περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας,

ü  την Α.Ο.Ε. 216 / 2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τους Α.Μ. 20, 26, 27 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & πολεοδομιασ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.20.6691.009 Προμήθεια λαμπτήρων κ.λ.π. αναλωσίμου ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 272 / 18 9.999,36 €
02.20.7135.020 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 272 / 18 1.998,76 €
συνολο α: 11.998,12€
02.15.6482 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ 273 / 18 2.480,00 €
συνολο β: 2.480,00 €
02.00.6117.003 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR) 274 / 18 4.711,98
συνολο γ: 4.711,98
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+γ: 19.190,10
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους δέκα εννιά χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και δέκα Λεπτών #19.190,10# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 272 - 274 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 217/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02-07-2018

Print Friendly, PDF & Email