215/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/14.10.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 215/2019   Θέμα: Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2018.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12204/10.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
2.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Μυττάς Ιωάννης
3.     Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2018.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, το από 07/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που ακολουθεί:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφ. 4.1 του άρ. 1 του Π.Δ. 315/1999 (Α’ 302) «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται υποχρεωτικά από τους Δήμους που εφαρμόζουν το εν λόγω Π.Δ. (πλέον και μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης», όλοι οι Δήμοι), είναι: Ο Ισολογισμός Τέλους Χρήσης, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ. 163 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), η δημαρχική και πλέον μετά την εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η Οικονομική Επιτροπή, μέχρι τέλος Ιουλίου προελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για τη διαχείριση του προηγούμενου οικονομικού έτους, τις οποίες εν συνεχεία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, μαζί με σχετική έκθεσή της. Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, πριν από την κατά τα ανωτέρω υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελέγχονται υποχρεωτικά από έναν Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τις Καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη διαχείριση έτους 2018 (1/1-31-12) καθώς και το σχετικό Προσάρτημα, έτσι όπως συντάχθηκαν από το Λογιστή-Εξωτερικό Συνεργάτη  του Δήμου και υπεγράφησαν προσηκόντως, για τον κατά νόμο προέλεγχό τους από την Οικονομική Επιτροπή και περαιτέρω ενέργειές σας.

Κιάτο, 7 Οκτωβρίου 2019

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού –Α’ βαθμού

 

Στο σημείο αυτό το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μάρκος Λέγγας δήλωσε ότι θα δώσει λευκή ψήφο για το λόγω ότι τα οικονομικά στοιχεία που προσκομίστηκαν κατά την συνεδρίαση της επιτροπής δεν επαρκούν για έλεγχο ο οποίος γίνεται καθετοποιημένα  με έλεγχο στις εγγραφές ημερολογίων με τα αντίστοιχα παραστατικά – ενημερώσεις- ισοζύγια – καθολικά.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • το ανωτέρω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τον Πίνακα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,
  • σύμφωνα με τις διατάξεις της §10 του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 «Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων»

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Εγκρίνει τα περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2018, ως υπογράφονται αρμοδίως και παρουσιάζονται στον Πίνακα και το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

 

Β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της, μαζί με την προβλεπόμενη Έκθεση της παρ. 2 του αρ. 163 του ν. 3463/2006.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.10.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email