214/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26ης/23.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 214/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ

Α’ & Β’ τριμήνου έτους 2021, ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 23η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9935/19.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Σώκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3. Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, έθεσε υπόψη των μελών :

1] την από 25/05/2021 εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του π/υ του ΝΠΔΔ                  «η Μηκώνη».

2] την 14/02.06.2021 (Ω83ΩΟΚΣ8-62Λ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω έκθεση.

3] την από 26/07/2021 εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του π/υ του ΝΠΔΔ                  «η Μηκώνη».

4] την 22/26.07.2021 (9ΝΡΙΟΚΣ8-ΚΧΑ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω έκθεση.

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τα ανωτέρω συνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Ελέγχει & Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Α’ & Β’ τριμήνου 2021                                            του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» όπως προελέγχτηκαν και παρουσιάζονται στην 14/02.06.2021 (Ω83ΩΟΚΣ8-62Λ)  &  22/26.07.2021 (9ΝΡΙΟΚΣ8-ΚΧΑ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την από 25/05/2021 εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου 2021 & από 26/07/2021 εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου 2021, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email