214/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/14.10.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 214/2019   Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Σελέκου Γεωργίου.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12204/10.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη: απόντα μέλη:
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
2.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Μυττάς Ιωάννης
3.     Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Αποδοχή δωρεάς ακινήτου ιδιοκτησίας Σελέκου Γεωργίου.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, τα παρακάτω:

 

Ο κ. Γεώργιος Σελέκος του Ιωάννη δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6590/2018 συμβόλαιο απέκτησε και έχει στην άμεση, πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του ένα ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ εμβαδού (675,43τμ) ξερικό που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Καλλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πέραν των 300 μ. από το όριο του οικισμού)  στην ειδική θέση “ΧΑΡΜΑΝΤΑ”, όπως αυτό απεικονίζεται σχηματικά και αποτυπώνεται γραμμικά στο από Φεβρουαρίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπογράφου  Μηχανικού Ιωάννας Κελλάρη.

 

Με την αριθμ. πρωτ. 12008/07.10.2019 αίτηση, ο ανωτέρω δηλώνει την πρόθεσή του, να δωρίσει το ως άνω αγροτεμάχιο στο Δήμο Σικυωνίων, για λόγους ηθικού καθήκοντος, έχοντας την επιθυμία να αξιοποιηθεί προς όφελος των Σικυωνίων δημοτών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • το υπ’ αριθμ. 6590/2018 συμβόλαιο,
  • το από Φεβρουαρίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της Αγρονόμου Τοπ. Μηχ. Ιωάννας Κελλάρη,
  • την αριθμ. πρωτ. 12008/07.10.2019 αίτηση του Σελέκου Γεωργίου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Αποδέχεται τη δωρεά του Σελέκου Γεωργίου του Ιωάννη και συγκεκριμένα του ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ εμβαδού (675,43τμ) ξερικού που βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού και στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Καλλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πέραν των 300 μ. από το όριο του οικισμού)  στην ειδική θέση “ΧΑΡΜΑΝΤΑ”, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των Σικυωνίων δημοτών.

 

Β. Εκφράζει τις ευχαριστίες του Δήμου προς τον κ. Γεώργιο Σελέκο για τη δωρεά του και εύχεται την ενέργειά του αυτή να τη μιμηθούν και άλλοι.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 214/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.10.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email