214/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 214/2016

Περίληψη : Τροποποίηση της αριθ. 441/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την σύνθεση της Ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του προγράμματος LIFE- ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ                             (LIFE-12 ΝΑΤ/GR/ 000275).  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                           16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                  
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Τροποποίηση της αριθ. 441/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την σύνθεση της Ομάδας εργασίας για την υποστήριξη του προγράμματος LIFE- ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE-12 ΝΑΤ/GR/ 000275), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 31/05/2016 εισήγηση του αρμοδίου Υπαλλήλου κ. Νταγκαζίδη Μιχαήλ, η οποία έχει ως εξής:

«Προσθήκη μέλους στην ομάδα εργασίας για την υποστήριξη του προγράμματος LIFE-ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE12 NAT/GR/000275)»

Έχοντας Υπόψη:

Τις με αριθ. 447/2012, 380/2013 & 441/2014 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων,

Θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η προσθήκη στην ομάδα εργασίας, για την κάθε είδους υποστήριξη του προγράμματος LIFE-ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE12 NAT/GR/000275), του υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων, Παπαβασιλείου Βασιλείου ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την προσθήκη στην ομάδα εργασίας, για την κάθε είδους υποστήριξη του προγράμματος LIFE-ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE12 NAT/GR/000275), του υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων, Παπαβασιλείου Βασιλείου ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της ομάδας εργασίας διαμορφώνεται ως εξής :

  • Νταγκαζίδης Μιχαήλ ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, υπεύθυνος του προγράμματος,
  • Τσέκος Παναγιώτης ΠΕ9 Γεωπόνος, αναπληρωτής υπεύθυνος,
  • Παπαβασιλείου Βασίλειος ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 06/06/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

Τροποποιεί την αρ. 441/2014 απόφαση του Δ.Σ. και συγκροτεί εκ νέου την ομάδα εργασίας του προγράμματος LIFE-ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE12 NAT/GR/000275) αποτελούμενη από τους κάτωθι:

  • Νταγκαζίδης Μιχαήλ ΠΕ Περιβαλλοντολόγος, υπεύθυνος του προγράμματος,
  • Τσέκος Παναγιώτης ΠΕ9 Γεωπόνος, αναπληρωτής υπεύθυνος,
  • Παπαβασιλείου Βασίλειος ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 214/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email