213/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26ης/23.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 213/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εκτέλεσης π/υ

Γ’ & Δ’ τριμήνου έτους 2020, ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» .

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 23η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9935/19.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Σώκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3. Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, έθεσε υπόψη των μελών :

1] τις από 24/05/2021 εισηγητικές εκθέσεις  Γ’ & Δ’ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του π/υ του ΝΠΔΔ                  «η Μηκώνη».

2] την 13/02.06.2021 (9ΦΕΣΟΚΣ8-ΥΔΣ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» με την οποία εγκρίθηκαν οι ως άνω εκθέσεις.

 

 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 (Α’87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει,
  • τα ανωτέρω συνημμένα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ελέγχει & Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις εκτέλεσης π/υ Γ’ & Δ’ τριμήνου 2020                                            του ΝΠΔΔ «η Μηκώνη» όπως προελέγχτηκαν και παρουσιάζονται στην 13/02.06.2021 (9ΦΕΣΟΚΣ8-ΥΔΣ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ και τις απο 24/05/2021 εισηγητικές εκθέσεις  και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, ως έχουν συνταχθεί & υπογραφεί αρμοδίως.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 213/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email