213/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/14.10.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 213/2019   Θέμα: Περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 13702/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12204/10.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

 

παρόντα μέλη:  
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
2.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Μυττάς Ιωάννης
3.     Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

5ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 13702/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την με αρ. πρωτ. 12302/11.10/2019 γνωμοδότηση δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας, ορισθείσας δυνάμει της 200/2019 απόφασης,  που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Εν προκειμένω, από τους ισχυρισμούς του Δήμο Σικυωνίων, προκύπτει πως  ο προαναφερθείς συνδεόταν με τους ενάγοντες, με γνήσια σύμβαση μαθητείας κατά την οποία υπερτερούσε το στοιχείο της εκπαίδευσης κι όχι της προσφοράς εργασίας και πως το δικάσαν δικαστήριο εσφαλμένα έκρινε πως οι συμβάσεις ήταν εξαρτημένης εργασίας μαθητευομένου, στις οποίες υπερτερεί το στοιχείο της προσφοράς εργασίας κι όχι της εκπαίδευσης. Εξ αυτού του λόγου συνάγεται πως η υπ΄ άριθμ. 13702/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δύναται        ν΄ αναιρεθεί»  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • την 200/2019 (ΨΨΙΔΩ1Θ-151) απόφαση ΟΕ,
  • την με αρ. πρωτ. 12302/11.10/2019 γνωμοδότηση,
  • την υπ’ αριθμ. 13702/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 13702/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση της ορισθείσας δικηγόρου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 213/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.10.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email