213/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 14ης/30.05.2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 213/2017

Περίληψη : Αποζημίωση αναδόχου του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8196/26.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 21 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα  
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης  
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης        
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Ζάρκος Δημήτριος 12. Θελερίτης Γεώργιος  
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16.Γεώργας Χρήστος  
17. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 18. Μπακόλιας Παναγιώτης 19. Ρουμπέκας Γεώργιος   20. Κελλάρης Βασίλειος  
21. Νανόπουλος Βασίλειος        
Απόντα                      
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Ραυτόπουλος Γεώργιος 3. Λαλιώτης Γεώργιος     4. Αλεξόπουλος Βασίλειος    
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Καρακούσης Ευάγγελος      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)  
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)    
Απόντες: 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)  
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)        
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων  
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)  
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)  
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ Γ. κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ΗΔ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ, ΚΕΛΛΑΡΗΣ Β. στο τέλος του 8ου θέματος ΗΔ , ΜΠΟΥΡΗΣ Ε. κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ΗΔ, ΦΙΑΚΑΣ Π. στο τέλος του 16ου θέματος ΗΔ, ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ Π., ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Γ., ΣΑΡΧΑΝΗΣ Κ., στο τέλος του 17ου θέματος ΗΔ,
           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 25ο

Στο 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Αποζημίωση αναδόχου του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου»,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22.05.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, περίληψη της οποία ακολουθεί:

Ο υπογεγραμμένος Παπαβασιλείου Βασίλειος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,

έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Τον φάκελο της εργολαβίας του έργου «Επισκευή Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου» από τον οποίο προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ανάδοχος: Γ.Γ.ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

β) Χρηματοδότηση: ΕΣΟΔΑ άρθρου 27,Ν.3756/2009

γ) Αριθμός μελέτης: 22/2012

δ) Προϋπολογισμός μελέτης: 70.000,00 €

ε) Ύψος δαπάνης:   36.999,84 € + ΦΠΑ 8.509,96 € = 45.509,80 €

στ) Βεβαίωση περαίωσης: 08-11-2013

ζ) Τελική επιμέτρηση:   08-11-2013

η) Επιβλέποντες: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΟΛ.ΜΗΧ. ΠΕ3, ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΗΛ.ΜΗΧ.ΤΕ4

Την αριθ. 402/2015 απόφαση Δ.Σ. περί σύστασης Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του ανωτέρου έργου.

Το από 2-3-2016 συνταχθέν πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής της με την ως άνω απόφασης Επιτροπής.

Την υπ’ αριθμ. 4604 / 7-4-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας κατά του από 2-3-2016 συνταχθέντος πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής.

Την αριθ. 335/2016 απόφαση Δ.Σ. περί απόρριψης της εν λόγω ένστασης της αναδόχου εταιρείας και έγκρισης του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου»

Την από 07/09/2016 αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Το υπ’ αριθμ. 15864 09/11/16 έγγραφο της Τ.Υ. προς το Τεχ.. Συμβουλίου Δημ. Έργων της αίτησης Θεραπείας της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Το υπ’ αριθμ. 17954 28/11/16 έγγραφο του Τεχ.. Συμβουλίου Δημ. Έργων περί επιπλέον στοιχείων για την εξέταση της αίτησης Θεραπείας της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Την αριθ. 611/25-11-16 Γνωμοδότηση Τεχ. Συμβουλίου Δημ. Έργων της αίτησης Θεραπείας της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Την αριθ. 24113/06-02-17 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί της αίτησης Θεραπείας της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Το υπ’ αριθμ. 3230 13/03/17 έγγραφο της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» περί αποδοχής της Απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στο οποίο επισυνάπτονται οι επί πλέον εργασίες και η κοστολόγησή τους ως ακολούθως:

Α.Α Είδος εργασιών Κωδικός άρθρου Α.Τ Κωδικός Αναθ/σης Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μονάδας μετά την έκπτωση (€) Μερική Δαπάνη (€) Ολική Δαπάνη   (€)
1. 1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ  
1 Διαμόρφωση όψεων   γωνιολιθοδομής από μαλακούς γωνιολίθους ΝΕΤΟΙΚ Α/45.06 1 ΟΙΚ4531 m2 5,00 16,80 84,00  
2 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών ΝΕΤΟΙΚ Α/42.26   ΟΙΚ4226 τρέχον m 19,972 11,20 223,69  
Σύνολο 1.1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 307,69    307,69    
2. 2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η’ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  
1 Εντοιχισμένες ντουλάπες ΝΕΤΟΙΚ Α\54.75 3 ΟΙΚ5472.1 m2 5,00 112,00 560,00  
2 Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2 ΝΕΤΟΙΚ Α\56.10 4 ΟΙΚ5613.1 τεμ. 6,00 39,00 234,00  
3 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm από μοριοσανίδες ΝΕΤΟΙΚ Α\56.04.03 5 ΟΙΚ5606 m2 6,00 33,50 201,00  
4 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 9×9 cm, περιθώρια 2×5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2×5 cm ΝΕΤΟΙΚ Α\54.46.03 6 ΟΙΚ5481.1 m3 3,30 106,00 349,80  
Σύνολο 2.2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η’ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1344,80 1.344,80    

3. 3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

 
1 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών   ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 4 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 9336.2.1 7 ΗΛΜ.46 m 12,00 6,29 75,48  
2 Διευθέτηση δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης ΝΕΤΥΔΡ16.12Σ 8   τεμ. 1,00 250,00 250,00  
 3 Κασέτα συλλεκτών με λαμαρίνα πάχους 1,00 ΑΤΗΕ 8464.3Σ 9 ΗΛΜ.34 τεμ. 2,00 70,40 140,8  
4 Απορροφητήρας κουζίνας οριζόντιος εντοιχισμένος με φίλτρα ενεργού άνθρακα ΑΤΗΕ 8536.ΣΧ 10 ΗΛΜ. τεμ. 2,00 160,13 320,26  
Σύνολο 3.3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 786,54 786,54  
Άθροισμα: 2.439,03    
Φ.Π.Α:    560,98    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.000,00    
                       

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του εργολάβου και κατόπιν επιτόπου του έργου ελέγχου η Υπηρεσία κατέληξε:

1. Συμφωνεί:

Με τις εργασίες, τις ποσότητες και τις τιμές μονάδας των εργασιών της 1ης ΟΜΑΔΑΣ και της 2ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ όπως αυτές περιγράφονται στις απαιτήσεις του εργολάβου

2. Διαφωνεί:

1) Ως προς την τιμή μονάδος της 1ης εργασίας με Α.Τ.7 της 3ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ «Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 4 Χ 1,5mm2π» και προτείνει αλλαγή της τιμής μονάδος, επειδή θεωρεί ότι η κοστολόγηση της πρέπει να γίνει με το άρθρο: ΑΤΗΕ 8766.4.1 και επιπλέον συνυπολογισμό της έκπτωσης.

2) ) Ως προς τη 2η εργασία με Α.Τ.8 της 3ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ «Διευθέτηση δικτύου σωληνώσεων θέρμανσης», επειδή δεν προέκυψε η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

3) Ως προς την 3η εργασία με Α.Τ.9 της 3ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ «Κασέτα συλλεκτών με λαμαρίνα πάχους 1,00», επειδή δεν προέκυψε η εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

4) Ως προς την τιμή μονάδος της 4ης εργασίας με Α.Τ.10 της 3ης ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ «Απορροφητήρας κουζίνας οριζόντιος εντοιχισμένος με φίλτρα ενεργού άνθρακα» και προτείνει αλλαγή της, επειδή στην τιμή μονάδας δεν έχει συμπεριληφθεί η επιμέρους έκπτωση.

3. Συντάσσει τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα των επιπλέον εργασιών από τον οποίο προκύπτει και το ύψος της αποζημίωσης.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Α.Α Είδος εργασιών Κωδικός άρθρου Α.Τ Κωδικός Αναθ/σης Μον. Μέτρ. Ποσότητα Τιμή μονάδας μετά την έκπτωση (€) Μερική Δαπάνη (€) Ολική Δαπάνη   (€)
1. 1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ  
1 Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομής από μαλακούς γωνιολίθους ΝΕΤΟΙΚ Α/45.06 1 ΟΙΚ4531 m2 5,00 16,80 84,00  
2 Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών ΝΕΤΟΙΚ Α/42.26   ΟΙΚ4226 τρέχον m 19,972 11,20 223,69  
Σύνολο 1.1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 307,69      307,69    
2. 2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η’ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  
1 Εντοιχισμένες ντουλάπες ΝΕΤΟΙΚ Α\54.75 3 ΟΙΚ5472.1 m2 5,00 112,00 560,00  
2 Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2 ΝΕΤΟΙΚ Α\56.10 4 ΟΙΚ5613.1 τεμ. 6,00 39,00 234,00  
3 Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm από μοριοσανίδες ΝΕΤΟΙΚ Α\56.04.03 5 ΟΙΚ5606 m2 6,00 33,50 201,00  
4 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα 9×9 cm, περιθώρια 2×5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2×5 cm ΝΕΤΟΙΚ Α\54.46.03 6 ΟΙΚ5481.1 m3 3,30 106,00 349,80  
Σύνολο 2.2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η’ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 1344,80 1.344,80    
3. 3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
1 Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών   ορατό ή εντοιχισμένο διατομής 4 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 8766.4.1 7 ΗΛΜ.46 m 12,00 3,89 46,68  
2 Απορροφητήρας κουζίνας οριζόντιος εντοιχισμένος με φίλτρα ενεργού άνθρακα ΑΤΗΕ 8536.ΣΧ 8 ΗΛΜ. τεμ. 2,00 104,08 208,16  
Σύνολο 3.3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 254,84 254,84  
Άθροισμα: 1.907,33    
Φ.Π.Α:      438,69    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.346,01    
                       

Εισηγείται

       Την πληρωμή αποζημίωσης στην εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με το ποσό των 2.346,01 €.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και τα όσα μνημονεύονται σε αυτή,,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

                 πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αποζημίωση στην εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με το ποσό των 2.346,01€ για το έργο: «Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου» της 22/2012 μελέτης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

2. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, για την εκτέλεσή της.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 213/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 30 Μαΐου 2017

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email