212/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

16η/14 .6. 2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

212/2022

  11ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και αποτελέσματα χρήσης οικ. έτους 2021 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ»

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 14η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8730/10.6.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γ. -Ζάρκος Δ. -Ζαχαρόπουλος Ν.  
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι. -Μαστοράκης Δ. -Δομετίου Β.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την 20/2022 (Ψ10ΔΟΚΣ8-ΕΡ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2021 έως 31/12/2021 έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
72.05.24.00 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.225,00
74.00.11.00 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (άρθρο 25 ν.1828/89) 336.844,36
74.01.12.00 ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 148.469,87
76.00.11.00 ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 11,61
81.01 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 260,55
82.07 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ 631,71
  ΣΥΝΟΛΟ 488.443,10

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
κωδικός περιγραφή ποσό σε €
25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 42.988,56
60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 325.733,34
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 20.340,72
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 19.253,52
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 61.078,03
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 185,99
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 5.164,69
  ΣΥΝΟΛΟ 474.744,85

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197), όπως ισχύει σήμερα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαρόπουλου Νικ.

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Ισολογισμό  και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «H ΜΗΚΩΝΗ» σύμφωνα με την 20/2022 (Ψ10ΔΟΚΣ8-ΕΡ3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                                 τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.6.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email