212/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26ης/23.08.2021

ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 212/2021   7ο θέμα ημερήσιας διάταξης   

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικονομικού έτους 2020,

ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 23η Αυγούστου και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                                 κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9935/19.08.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες: 1. Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Ρουμπέκας Γεώργιος
απόντες: 1.            1. Σώκος Δημήτριος 2. Σωτηρόπουλος Ι. 1.                 3. Λέγγας Μάρκος  

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος  εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την 40/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων, που κατά γενική ανακεφαλαίωση  από 01/01/2020 έως 31/12/2020 έχουν ως εξής:

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
  Π/Υ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 11.966,87 23.345,10 1,14 7.461,16 15.882,80
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.008.382,85 94.868,61 0,00 93.103,41 1.765,20
ΤΑΚΤΙΚΑ 193.964,13 203.353,44 0,00 152.995,04 50.358,40
Χωρίς ταμειακή κατηγορία 29.399,43 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.243.713,28 321.567,15 1,14 253.559,61 68.006,40

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
  Π/Υ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 102.306,27 0,00 0,00 0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 649.529,05 63.486,97 63.486,97 0,00
ΤΑΚΤΙΚΑ 135.513,13 25.113,09 25.113,09 0,00
Χωρίς ταμειακή κατηγορία 356.300,00 0,00 0,00 0,00
Αποθεματικό 64,83 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.243.713,28 88.600,06 88.600,06 0,00

 

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 114.892,91
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη : 114.892,91
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης : 164.959,55

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
  • την 40/2021 (6ΤΝΓΟΛΩ5-ΟΨΓ) απόφαση ΝΠ,
  • την Έκθεση Διαχείρισης,
  • το Προσάρτημα,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι  τον Απολογισμό-Ισολογισμό  οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, σύμφωνα με την 40/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων που αναλυτικά περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσης .

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 23.08.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email