212/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/14.10.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 212/2019   Θέμα: Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής & έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12204/10.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη:  
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
2.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Μυττάς Ιωάννης
3.     Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

4ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αγωγής & έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την ανάγκη ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση της 51/ΤΠ51/2019 από 20/09/2019 αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών & της από 18/07/2018 έφεσης κατά της 114/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας, και πρότεινε τον ορισμό του δικαστικού επιμελητή Κορωνιώτη Σωτηρίου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • την 51/ΤΠ51/2019 από 20/09/2019 αγωγή του Δήμου Σικυωνίων,
  • την από 18/07/2018 έφεση του Δήμου Σικυωνίων,
  • την 438/12266/11.10.2019 (6ΤΦΝΩ1Θ-Θ33) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τον Δικαστικό Επιμελητή,  Κορωνιώτη Σωτήριο, για επίδοση στο Αρδευτικό Σύλλογο Μποζικών, της από 20/09/2019 με αρ. κατάθεσης 51/ΤΠ51/2019 αγωγής του Δήμου Σικυωνίων, καθώς και της από 18/07/2018 έφεσης κατά της 114/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεμέας.

 

Β. Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 136,40€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 00.6116 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».

 

Γ. Η πληρωμή των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται με τις διατάξεις της ΚΥΑ 21798/2016                  (ΦΕΚ Β’ 709).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.10.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email