212/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 212/2016

Περίληψη : Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ», σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο496κ.ε).  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                             16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ», σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο496κ.ε), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 02/06/2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η οποία έχει ως εξής:

-Δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Δ.Δ. {ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ} για τις ανάγκες της εθελοντικής ερευνητικής ομάδας σπουδαστών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, η οποία έχει σαν στόχο την κατασκευή προτύπων ηλεκτρικών οχημάτων φιλικών στο περιβάλλον

Με την αρίθμ. 103/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Λ4ΚΩ1Θ-ΚΕΨ) και την αρίθμ. 204/2016 (ΑΔΑ: ΩΣ1ΘΩ1Θ-Γ5Ω) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους, προκειμένου στην συνέχεια με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να τεθεί θέμα στην ημερήσια διάταξη για υλοποίηση ή μη του αιτήματος της δωρεάς προς το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

Σας κοινοποιούμε φωτοαντίγραφο της επιστολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί δωρεάς ή μη, γνωρίζοντας ότι στον Κ.Α. 02.00.6739.007 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Δ.Δ. {ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ} για τις ανάγκες της εθελοντικής ερευνητικής ομάδας σπουδαστών ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, η οποία έχει σαν στόχο την κατασκευή προτύπων ηλεκτρικών οχημάτων φιλικών στο περιβάλλον», υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ποσού 300,00 € .

Η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δημοσιονομική δέσμευση της πίστωσης θα εκδοθεί όταν θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.-

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την από 02/06/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την δωρεά χρηματικού ποσού 300,00€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ», σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.)

2. Ψ η φ ί ζ ε ι πίστωση ποσού 300,00€ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 02.00.6739.007 με   τίτλο «Δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» (Π.Α.Υ.:270/2016) .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 212/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email