211/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

22/14.10.2019

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 211/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εγγραφή αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών στο υποθηκοφυλακείο Νεμέας.

 

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12204/10.10.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι,

παρόντα μέλη:  
1.   1 Τσολάκος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων
2.     Σωτηρόπουλος Ιωάννης 2. Μυττάς Ιωάννης
3.     Λέγγας Μάρκος 3. Ζάρκος Δημήτριος
4.     Ρουμπέκας Γεώργιος    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος Χαλκιά Βασιλική, για την τήρηση των πρακτικών.

 

3ο θέμα

ημερήσιας διάταξης

Ορισμός δικηγόρου για εγγραφή αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών στο υποθηκοφυλακείο Νεμέας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την υπ.αριθμ. 51/ΤΠ51/2019 από 20/09/2019 αγωγή του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών και ενημέρωσε τα μέλη ότι απαιτείται ορισμός δικηγόρου για την εγγραφή της στο υποθηκοφυλακείο Νεμέας, προτείνοντας τον ορισμό της δικηγόρου Καλλιανιώτη Μαρίνας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
  • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
  • τις διατάξεις του ν. 4623/2019 (Α’134),
  • την 51/ΤΠ51/2019 από 20/09/2019 αγωγή του Δήμου Σικυωνίων,
  • την 437/12265/11.10.2019 (6Π4ΦΩ1Θ-Υ6Γ) ΑΑΥ
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Ορίζει τη Δικηγόρο,  Καλλιανιώτη Μαρίνα, προκειμένου να συντάξει περίληψη και να υποβάλει αίτηση εγγραφής της από 20/09/2019 με αρ. κατάθεσης 51/ΤΟ/51/2019 αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών, στο υποθηκοφυλακείο Νεμέας.

 

 

Για τις ανάγκες των ανωτέρω κρίνεται ότι θ’ απαιτηθούν 3,5 ώρες εργασίας.

 

Β. Η δαπάνη ανέρχεται σε 280,00€ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑ 02.00.6111.004 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους με τίτλο «Αμοιβές Νομικών».

 

Γ. Η πληρωμή Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν.4194/2013).

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 211/2019

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 14.10.2019

Ο Αντιπρόεδρος

 

Τσολάκος Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email