211/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ς /17.07.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 211/2019

Περίληψη : Επί της αριθ.26/2019 απόφασης της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση επί της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου αναδόχου του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου».    

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 μ.μ συνήλθε, (μετά από δύο (2) συνεχείς προσκλήσεις τις αριθ. 7992/5-7-2019 και 8261/11-7-2019)  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ η  συνεδρίαση  με αριθμ. πρωτ. 8458/16-7-2019  έγγραφη 3η συνεχής  πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  12 μέλη  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96  παρ. 3 του Ν. 3463/2006)   δηλαδή:

 

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Φιακάς Παναγιώτης 6. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.
9. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 10. Μπακόλιας Παναγιώτης 11 Ρουμπέκας Γεώργιος 12. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Σπανός Κωνσταντίνος 3. Ραυτόπουλος Γεώργιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Γεώργας Χρήστος 6. Μπούρης Ευάγγελος 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Κελλάρη Ιωάννα 12. Πανάγου Αθανάσιος
13. Κελλάρης Βασίλειος 14.  Χρυσικός Παύλος 15 Κουκουμέλης Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  ουδείς      
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 13. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 14. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Γ. Ρουμπέκας  κατά την συζήτηση του 23ου θέματος

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

 

8ο  Θέμα

Ημερήσιας Διάταξης

 

Στο 8ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο«Επί της αριθ.26/2019 απόφασης της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση επί της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου αναδόχου του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν λόγω   απόφαση η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

  • Α Π Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     6  / 10-6-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης  26 / 2019

 

     ΘΕΜΑ: 7ον «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστάσιου, αναδόχου του κυλικείου του 2ου   Γυμνασίου Κιάτου»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  10ην  Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/06-06-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.  Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λούτα                      Μέλος                                             2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Β.  Kελλάρης                   «                                                   3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                 «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 

ΘΕΜΑ     7ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  7ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστάσιου, αναδόχου του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

 

Ο κ. Παπαδάκης Αναστάσιος του Γεωργίου    υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από           22-05-2019  αίτησή του ,με την οποία μας γνωστοποιεί ότι κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα άγνωστοι έσπασαν τον μετρητή της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτεί το Σχολικό Συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου Κιάτου με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης ολόκληρου του Συγκροτήματος. Εντός του Συγκροτήματος διατηρεί μισθωμένο κυλικείο, στο οποίο από την διακοπή αυτή, που δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, υπέστη οικονομική βλάβη οκτακοσίων  (800,00) € περίπου.

Επισυνάπτεται βεβαίωση της Διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, με  αριθ. πρωτοκόλλου 622/6-5-2019,  με την οποία επιβεβαιώνεται η καταστροφή του μετρητή της ΔΕΗ και η ζημιά στα εμπορεύματα  καθώς και φωτογραφικό υλικό

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να αφαιρεθεί το ποσό των οκτακοσίων 800,00 € κατά την απόδοση της επόμενης δόσης του μισθώματος κυλικείου, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 212/28-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ570Κ3Ξ-2ΡΤ) σύμβαση μίσθωσης κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, από τον κ. Παπαδάκη Αναστάσιο.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Κάνει αποδεκτή την πρόταση του προέδρου και συμφωνεί  να αφαιρεθεί το ποσό των οκτακοσίων 800,00 € κατά την απόδοση της επόμενης δόσης του μισθώματος κυλικείου όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 212/28-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ570Κ3Ξ-2ΡΤ) σύμβαση μίσθωσης κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου, από τον κ. Παπαδάκη Αναστάσιο.

 

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    26  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

                                                                                                   Ακριβές Απόσπασμα     

Κιάτο  10-06-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την από 22-5-2019 αίτηση του κ. Παπαδάκη Αναστασίου,
  • την αριθ. 26/2019 απόφαση Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

 

Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  ως έχει την αριθ. 26/2019 απόφαση της Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση επί της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου αναδόχου του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου», όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας  .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 211/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 18.07.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email