210/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 25ης/15.12. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   210/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 448/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2022 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.19841/09-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Θελερίτης Γεώργιος  4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Σώκος Δημήτριος 11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Λέγγας Μάρκος 14. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 15. Συριάνος Κων/νος                          16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Γκούμας Σταμάτιος 18. Παπαγεωργίου Δημήτριος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Μπακόλιας Παναγιώτης 
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανόπουλος Βασίλειος
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Τσολάκος Γεώργιος

 

2. Γαλάνης Βασίλειος

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 6. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 7. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

 

(οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)    
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

2. Παπαβασιλείου Νικόλαος (κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)

3. Παπαγεωργίου Δημήτριος( μετά την συζήτηση του 10ου θέματος)

4. Ρουμπέκας Γεώργιος (μετά την συζήτηση του 5ου θέματος)

5. Κατσιμπούλας Αντώνιος  (μετά την συζήτηση του 8ου θέματος)

6. Χουσελάς  Ευάγγελος (μετά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Γεώργιος Λαλιώτης  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

Α’    Θέμα (προ ημερήσιας διάταξης) 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και προ

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

το Α’ προ ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο: «Έγκριση της αριθ. 448/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

 

Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία ( μειοψηφούντων  των  κ.κ.: Α. Κατσιμπούλα, Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου) αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  παρ. 7 του  Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 448/2022

με ΑΔΑ: 99Ρ9Ω1Θ-ΔΙΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

40η/13.12.2022

απόσπασμα πρακτικού

τακτικής συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

448/2022

  11ο θέμα  ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 13η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου   κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19849/09.12.22 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133).                              Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τον υπάλληλο Λαλιώτη Γεώργιο. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  -7- μελών παρευρέθησαν -6- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γεωργιος -Δομετίου Βασιλειος -Ζάρκος Δημήτριος -Μυττάς Ιωάννης
    -Μαστοράκης Δημ. -Ζαχαρόπουλος Ν.    
απόντες:   -Σωτηρόπουλος Ι.      

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 13.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την 221/2021 απόφαση ΔΣ (6ΣΓΤΩ1Θ-ΤΜΒ) «Τεχνικό Πρόγραμμα 2022»
 • την 243/2021  απόφαση ΔΣ (6ΥΚ5Ω1Θ-Ρ0Ξ) «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2022»
 • την 21798/14.02.22 (ΨΗΖΝΟΡ1Φ-Ζ63) εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκ/νης Δ/σης,
 • το από 13.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντων του κ. Ζαχαρόπουλου Νικολάου

Α. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2022, ως κάτωθι:

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος (Δ.Π.) ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000,00 3.218,00 782,00
02.00.6117.013 Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή για εκτίμηση ακινήτων (Παρ. Γ΄ Ν. 4152/2013) 10.000,00 9.380,00 620,00
02.00.6117.018 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 (1η ετήσια επιτήρηση) 1.500,00 532,80 967,20
02.00.6221.001 Υπηρεσίες υβριδικού και επιστολικού Ταχυδρομείου 13.990,00 442,76 13.547,24
02.00.6221.002 Ταχυδρομικά τέλη (Αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος & με εκτύπωση του λογοτύπου του Δήμου για την διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου)(ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 5.600,00 258,53 5.341,47
02.00.6221.005 Παροχή Υπηρεσιών ταχυμεταφορών (COURIER) Δήμου Σικυωνίων 2.000,00 2.000,00 0,00
02.00.6224.001 Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων 1.600,00 329,92 1.270,08
02.00.6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 6.000,00 5.060,94 939,06
02.00.6434.006 Δαπάνη για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (Ηχητικής Κάλυψης Παρέλασης, στεφάνια, διάφορα υλικά) 1.000,00 195,30 804,70
02.00.6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 30.000,00 1.700,00 28.300,00
02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 2.000,00 390,48 1.609,52
02.00.6443.001 Δαπάνες δεξιώσεων (εθνικών, τοπικών εορτών κ.λ.π.) 2.000,00 2.000,00 0,00
02.00.6451 Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα 11.130,00 6.480,00 4.650,00
02.00.6492.001 Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων Δήμου 5.000,00 5.000,00 0,00
02.00.6492.002 Δικαστικά έξοδα, αποζημιώσεις κ.λ.π. πολιτών 199.340,39 15.027,44 184.312,95
02.00.6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.000,00 1.000,00 0,00
02.00.6514.002 Δικαστικά έξοδα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθάρισης σχολαζουσών 1.000,00 1.000,00 0,00
02.00.6821.003 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 6.000,00 3.000,00 3.000,00
02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 3.000,00 1.500,00 1.500,00
02.00.6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 34.832,18 8.305,50 26.526,68
02.00.8261.002 Επιστροφή διαφόρων εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 15.000,00 13.010,34 1.989,66
02.10.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 575.000,00 49.021,04 525.978,96
02.10.6011.002 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 115.000,00 2.068,00 112.932,00
02.10.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 27.000,00 4.876,20 22.123,80
02.10.6051.004 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π.) 5.500,00 361,48 5.138,52
02.10.6051.006 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 22.000,00 5.905,33 16.094,67
02.10.6051.008 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ.) 5.000,00 1.494,34 3.505,66
02.10.6051.014 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά Υγειονομικής Περίθαλψης Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3918/2011-Άρθρο 79) 2.000,00 272,58 1.727,42
02.10.6051.015 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου) 68.000,00 6.639,68 61.360,32
02.10.6051.016 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ ) 17.000,00 1.946,12 15.053,88
02.10.6055.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ.) 10.000,00 2.240,80 7.759,20
02.10.6142.002 Διαμόρφωση διαδικασιών για την δημιουργία συστήματος δικλείδων ασφαλείας στην οικονομική λειτουργία του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 20.000,00 10.080,00 9.920,00
02.10.6142.003 Παροχή υπηρεσιών για την άσκηση λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 24.800,00 248,00 24.552,00
02.10.6162.001 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης οπτικών ινών 3.000,00 3.000,00 0,00
02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.900,00 1.283,00 1.617,00
02.10.6264.002 Επισκευή-συντήρηση του Ηλεκτρονικού Πίνακα Ανακοινώσεων 1.000,00 1.000,00 0,00
02.10.6264.003 Συντήρηση – Επισκευή Κλιματιστικών Μηχανημάτων 3.000,00 706,00 2.294,00
02.10.6264.004 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού Δημαρχείου επί 24ώρου βάσεως 11ος/2022 – 10ος/2023 500,00 53,60 446,40
02.10.6264.010 Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης 500,00 500,00 0,00
02.10.6264.018 Συντήρηση ανελκυστήρα προσώπων 6ος/2022- 5ος/2023 1.200,00 200,00 1.000,00
02.10.6278.001 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 ν.3731/2008 – Α΄263) 10.000,00 5.000,00 5.000,00
02.10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 4.500,00 2.658,00 1.842,00
02.10.6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 700,00 622,00 78,00
02.10.6613.001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ-Εκτυπωτών-Φωτοτυπικών μηχανημάτων- εντύπων μηχανογράφησης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων 6.000,00 2.634,02 3.365,98
02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (Σφραγίδες κ.λ.π.) 1.000,00 553,60 446,40
02.10.6615.001 Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις 3.000,00 3.000,00 0,00
02.10.6673.002 Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής καθισμάτων αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Καταστήματος 1.000,00 1.000,00 0,00
02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 308,43 1.691,57
02.10.6699.001 Προμήθεια μικροϋλικών (κλειδαριές, κλειδιά κ.λ.π.) 1.000,00 1.000,00 0,00
02.10.7131.001 Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων 3.000,00 3.000,00 0,00
02.10.7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 1.000,00 1.000,00 0,00
02.10.7135.008 Προμήθεια και τοποθέτηση μέσων σκίασης (Ρόλερ) 1.000,00 500,05 499,95
02.15.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00 11.886,00 3.114,00
02.15.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 1.500,00 1.358,31 141,69
02.15.6051.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ) 2.500,00 1.983,67 516,33
02.15.6262.002 Συντήρηση, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δύο (2) συσκευών για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα ΑμεΑ στη θάλασσα 7.000,00 56,00 6.944,00
02.15.6474.002 Δαπάνες για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την στείρωση και περίθαλψη ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ  (Από Ιδίους Πόρους=5.997,07€) + (Από Επιχ΄ση Υπουργείου ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ=2,93€) 6.000,00 31,88 5.968,12
02.15.6474.005 Άμεση περίθαλψη αδέσποτων ζώων, όταν διαπιστώνεται ότι πάσχουν από επικίνδυνες ασθένειες ή είναι τραυματισμένα 6.000,00 7,06 5.992,94
02.15.6474.007 Καταπολέμηση κουνουπιών 6.000,00 644,76 5.355,24
02.15.6481.001 Δαπάνες για την περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών-κατοίκων 14.965,92 6.749,97 8.215,95
02.15.6481.002 Δαπάνες για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ν. 4071/2012) έτους 2022 7.000,00 1.474,30 5.525,70
02.15.6632.001 Προμήθεια αναλωσίμων, ζωοτροφών, εξοπλισμού σίτιση (ταίστρων, ποτιστρών κ.λ.π.) για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου 5.000,00 575,14 4.424,86
02.20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 480.000,00 22.566,85 457.433,15
02.20.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 26.000,00 5.481,64 20.518,36
02.20.6051.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ) 30.000,00 1.719,03 28.280,97
02.20.6051.003 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 15.000,00 3.912,73 11.087,27
02.20.6051.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 50.000,00 10.005,89 39.994,11
02.20.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 2.182,48 16,27 2.166,21
02.20.6063.007 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας 14.000,00 6,35 13.993,65
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.500,00 948,00 552,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.074,00 5.047,00 4.027,00
02.20.6265.001 Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση-επισκευή κάδων απορριμάτων 4.000,00 4.000,00 0,00
02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.500,00 2.518,00 2.982,00
02.20.6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 1.300,00 356,00 944,00
02.20.7135.007 Προμήθεια πομποδεκτών και αναμεταδότη VHF 5.000,00 5.000,00 0,00
02.25.6117.002 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ολοκλήρωση των υδραυλικών υπολογισμών των αρδευτικών έργων Κοινοτήτων ΜΟΣΙΑΣ και  ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ (Συμπλ/τική απόφαση Ι΄ Κατανομή ΥΠ.ΕΣ. από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών) 21.700,00 248,00 21.452,00
02.25.6262.006 Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Επιχ/γηση  ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπλ/τική αποφ. Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών) 25.000,00 343,10 24.656,90
02.30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 285.000,00 6.999,49 278.000,51
02.30.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 11.000,00 1.490,69 9.509,31
02.30.6051.003 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 6.000,00 1.265,33 4.734,67
02.30.6051.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 18.000,00 1.020,59 16.979,41
02.30.6055.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ.) 4.500,00 1.458,59 3.041,41
02.30.6055.002 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 17.500,00 1.741,41 15.758,59
02.30.6055.004 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Μηχ/κών) 5.300,00 1.749,55 3.550,45
02.30.6055.005 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ.) 4.500,00 1.145,64 3.354,36
02.30.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 1.239,84 84,98 1.154,86
02.30.6063.007 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας 2.500,00 2,27 2.497,73
02.30.6112.003 Υπηρεσία Ελεγκτή Δόμησης 1.500,00 1.500,00 0,00
02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.800,00 1.384,00 1.416,00
02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500,00 1.064,00 436,00
02.30.6262.010 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (χωματουργικές εργασίες) 37.200,00 19,84 37.180,16
02.30.6262.017 Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων  αγροτικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (χωματουργικές εργασίες) 37.200,00 37,20 37.162,80
02.30.6262.021 Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών 4.000,00 4.000,00 0,00
02.30.6264.001 Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών 1.000,00 1.000,00 0,00
02.30.6264.003 Παρακολούθηση συστήματος συναγερμού πρατηρίου υγρών καυσίμων επί 24ώρου βάσεως 500,00 172,64 327,36
02.30.6264.007 Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης-Παρακολούθησης-Ασφάλειας Οχημάτων του Δήμου 7.500,00 7.500,00 0,00
02.30.6266.002 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – ACE) 2.150,00 4,80 2.145,20
02.30.6266.005 Τεχνική υποστήριξη προγράμματος fespa (SOFTWARE) 700,00 5,60 694,40
02.30.6266.009 Τεχνική υποστήριξη προγράμματος Verm (SOFTWARE) 1.200,00 58,70 1.141,30
02.30.6266.011 Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης Τεχνικής Υπηρεσίας (SOFTWARE – 4m A.E. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 2.500,00 62,16 2.437,84
02.30.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 1.671,00 2.829,00
02.30.6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 300,00 150,00 150,00
02.30.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 1.500,00 0,00
02.30.6615.001 Εκτυπώσεις , Εκδόσεις και Βιβλιοδετήσεις. 2.000,00 2.000,00 0,00
02.30.6661.004 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2022 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ=33.100,00) + (Από Ιδίους Πόρους=4.100,00€) 37.200,00 6,30 37.193,70
02.30.6661.005 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ(ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 476,14 476,14 0,00
02.30.6661.007 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2021 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 170,67 170,67 0,00
02.30.6661.008 Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών-φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2022 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ) 37.200,00 8,93 37.191,07
02.30.6672.001 Προμήθεια αναλωσίμων και εξοπλισμού για τις ανάγκες του συστήματος Αδαμαντοφόρας Διάτρησης 1.240,00 1.240,00 0,00
02.30.7135.007 Προμήθεια υαλοπινάκων 800,00 800,00 0,00
02.30.7135.008 Προμήθεια Ηλιακών Σηματοδοτών Σήμανσης Διαβάσεων Πεζών ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 5.952,00 5.952,00 0,00
02.30.7311.004 Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 16.626,27 5,20 16.621,07
02.35.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 115.000,00 7.778,30 107.221,70
02.35.6051.001 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ) 6.000,00 1.211,27 4.788,73
02.35.6051.002 ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 5.000,00 1.795,72 3.204,28
02.35.6051.004 ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου ) 18.000,00 4.235,66 13.764,34
02.35.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 426,12 177,52 248,60
02.35.6063.007 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας 1.000,00 3,41 996,59
02.35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου 4.000,00 4.000,00 0,00
02.35.6692.001 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων για δενδροφυτεύσεις Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 12.399,83 12.399,83 0,00
02.35.7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2.000,00 1.830,00 170,00
02.70.6063.005 Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) 1.808,45 24,18 1.784,27
02.70.6063.007 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου μας 8.500,00 39,60 8.460,40
02.70.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00 558,00 552,00
02.70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 964,00 172,00 792,00
02.70.6261.002 Υπηρεσία ελέγχου και συντήρησης Μ/Σ μέσης τάσης και άλλων Η/Μ εγκαταστάσεων συγκροτήματος 1ου ΕΠΑΛ, 2ου ΓΕΛ και 1ου ΕΚ Κιάτου 3.720,00 3.720,00 0,00
02.70.6262.022 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 11.963,52 911,40 11.052,12
02.70.6262.023 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) 11.953,60 913,88 11.039,72
02.70.6262.025 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 12.000,00 36,48 11.963,52
02.70.6262.026 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.000,00 46,40 11.953,60
02.70.6262.027 Εκχιονισμός δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.000,00 21,60 11.978,40
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 9.000,00 7,33 8.992,67
02.70.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 567,00 933,00
02.70.6331.001 Τέλη για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) (ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 300,00 253,00 47,00
02.70.6662.001 Προμήθεια υλικών για την συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου καυσίμων 2.000,00 2.000,00 0,00
02.70.6662.004 Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 166,74 1.833,26
02.70.6699.003 Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού του οδικού δικτύου 8.000,00 27,85 7.972,15
02.70.7135.004 Προμήθεια υλικού για το πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 1.000,00 1.000,00 0,00
 

 

Γενικά Σύνολα :   371.585,12  

 

Μεταφέρει το ποσό των 371.585,12€ στο Αποθεματικό για ενίσχυσή του. Μέσω του Αποθεματικού μεταφέρουμε στο σκέλος των εξόδων το ανωτέρω ποσό και συγκεκριμένα:
 
Στον Κ.Α.  02.20.6721.005  με   τίτλο  «Συμμετοχή Δήμου στις δαπάνες του ΦΟΔΣΑ για κάλυψη διοικητικού κόστους λειτουργίας και υγειονομικής ταφής  απορριμμάτων έτους 2022»  πίστωση ποσού  150.000,00€   ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα  πίστωση του ποσού των 408.539,03€ (προερχόμενη από ιδίους πόρους)   και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 558.539,03€.
Στον Κ.Α.  02.20.6211.001  με   τίτλο  «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων»  πίστωση ποσού 112.585,12€  για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, ενισχύοντας την διαμορφωμένη μέχρι σήμερα  πίστωση του ποσού των 1.053.873,54€ και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 1.166.458,66€ .
Στον Κ.Α.  02.30.7112.003 με   τίτλο  «Αγορές οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως και των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων»  πίστωση ποσού 59.000,00€   ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 142.940,00€ προερχόμενη από ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2018 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ και διαμορφώνοντας  αυτή  συνολικά  στο ποσό των 201.940,00€ .
Στον Κ.Α. 02.30.7111.002 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων & εδαφικών εκτάσεων στα όρια του Δήμου για τις ανάγκες του σχεδίου πόλεως & των οικισμών των τοπικών κοινοτήτων (Από ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2017=10.529,00€)+(Από TΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2019=21.155,00€)+(Από TΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2022=18.805,00€)»  ποσό  50.000,00€  ενισχύοντας την πίστωση του ποσού των 50.489,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 100.489,00€ .

Β. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 448/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος                                          τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 13.12.2022

ο πρόεδρος

Τσολάκος Γεώργιος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβουλών κ.κ.: Α. Κατσιμπούλα, Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου,  (οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο για το έκτακτο και κατεπείγον του θέματος καθώς και ως προς την εν λόγω τροποποίηση του προϋπολογισμού )

 

Α. Θεωρεί, το θέμα έκτακτο και κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018,

 

Β.Εγκρίνει,την αριθ.448/2022 με ΑΔΑ: 99Ρ9Ω1Θ-ΔΙΘ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα:  «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022», όπως αυτή συντάχθηκε υπογράφηκε αρμοδίως και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

Γ.   Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου για τις δικές της ενέργειες .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 210/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 15. 12 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email