210/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της  26ης/3-12-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

Αρ. Απόφασης: 210/2021

Περίληψη:   Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου (κατάστημα) ιδιοκτησίας  Δήμου Σικυωνίων επί της οδού Μαυρούλια Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για της Χριστουγεννιάτικες από 10-12-2021 έως 2-1-2022».

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η  του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2021 ημέρα

Παρασκευή  και ώρα 19:30  συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 16832/29-11-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).

     Τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 ,  643 Α.Π.  69472/24-9-2021,  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε  .

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  20 μέλη δηλαδή :

 

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Τσολάκος Γεωργιος 3. Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος  8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 10. Σώκος Δημήτριος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Aλεξόπουλος Βασίλειος
13. Τσιόγκας Νικόλαος                         14. Λέγγας Μάρκος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Παπαβασιλείου Νικόλαος
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Νανοπουλος Βασιλειος 20. Χουσελάς  Ευάγγελος
       
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

 

   
1. Φιακάς Παναγιώτης  2. Συριάνος Κων/νος  3. Μπακόλιας Παναγιώτης  4. Μαστοράκος  Δημήτριος
5. Γκούμας Σταμάτιος

 

6. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 7. Γαλάνης Βασίλειος  
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου)  2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
 ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 2. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.      (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής  (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος  (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
     
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :
  1. Παπαβασιλείου Νικόλαος αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 2ου θέματος.
  2. Λέγγας Μάρκος  αποχώρησαν κατά την συζήτηση 18ου θέματος

 

 

 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα  16ο   (ημερήσιας διάταξης)

 

Στο  16ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :  «Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»  με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου (κατάστημα) ιδιοκτησίας  Δήμου Σικυωνίων επί της οδού Μαυρούλια Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για της Χριστουγεννιάτικες από 10-12-2021 έως 2-1-2022», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την με αριθ. πρω. 572/29-11-2021 αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων

«Η ΜΗΚΩΝΗ», με το οποίο αιτείτε την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου (Κατάστημα) ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται επί της  οδού  Μαυρούλια στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για καλλιτεχνικό εργαστήριο και κουκλοθέατρο στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 10-12-2021 έως και την 2-1-2022

 

 

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.                                   

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα         

Με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κ. Α. Λεονάρδου

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, το με αριθ. πρω. 572/29-11-2021 αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και συγκεκριμένα, την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ακινήτου (Κατάστημα) ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων που βρίσκεται επί της  οδού  Μαυρούλια στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για καλλιτεχνικό εργαστήριο και κουκλοθέατρο στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων από 10-12-2021 έως και την 2-1-2022

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση  στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων

«Η ΜΗΚΩΝΗ», για τις δικές της ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 210/2021

Ο Πρόεδρος                         Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 3-12-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ        

 

Print Friendly, PDF & Email