210/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 13ης/08.06.2016 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης : 210/2016

Περίληψη : Έγκριση & επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 & οργανογράμματος εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.  

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα της εβδομάδας, Τετάρτη και ώρα 20:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. 8015/03.06.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη , δηλαδή:

 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Λεονάρδου Αναστάσιος   13 Φιακάς Παναγιώτης    
2 Ρουμπέκας Γεώργιος             14 Δομετίου Βασίλειος   Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                    
3 Μαυραγάνη Κυριακή       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 15 Κελλάρη Ιωάννα     Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ                                                  
4 Θελερίτης Γεώργιος                                           16 Σπανός Κωνσταντίνος  
5 Κουτρέτσης Σπυρίδων         17 Λαλιώτης Γεώργιος      
6 Μπούρης Ευάγγελος                                                                                       Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ 18 Σαρχάνης Κων/νος        
7 Τσιάνος Ιωάννης       19 Σκαρμούτσος Νικόλαος     Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
8 Μυττάς Ιωάννης     20 Κελλάρης Βασίλειος  
9 Πανάγου Αθανάσιος       21 Γεώργας Χρήστος         Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
10 Σωτηρόπουλος Ιωάννης Προσήλθε στο 9ο θέμα της   ΗΔ 22 Μπακόλιας Παναγιώτης   Αποχώρησε μετά το 14ο θέμα της ΗΔ
11 Αλεξόπουλος Βασίλειος     23 Νανόπουλος Βασίλειος                 Αποχώρησε μετά το 22ο θέμα της ΗΔ                                                  
12 Ζάρκος Δημήτριος          
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Καρακούσης Ευάγγελος     2 Χρυσικός Παύλος     3 Ραυτόπουλος Γεώργιος 4 Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική
                   
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
παρόντες απόντες   παρόντες απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Ρήγας Ι. (Βελίνας) Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μπασιώτης Ι. (Τιτάνης)
Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκούπας Α. (Μποζικών)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)   Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Κουλούκης Σ. (Μεσινού) Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: Έγκριση & επικαιροποίηση Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 & οργανογράμματος εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 06/06/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008
 2. 2.το Ν. 4314/23.12.14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ 265/23-12-2014/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/02-07-2015) και ισχύει
 3. 3.το Ελληνικό Πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις», τους οδηγούς εφαρμογής της σειράς ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431-1,2,3) και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

και προκειμένου να είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε τη διοικητική ικανότητα του Δήμου μας στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται με την παρούσα Απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβεί σε:

 • Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας &
 • Eπικαιροποίηση του οργανογράμματος με τον Ορισμό Υπευθύνων (με τους αναπληρωτές τους):

                α) Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου

               β) στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου

               γ) στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου

                δ) στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

               ε) στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

               στ) στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών    

 • Υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την από 06/06/2016 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

1. Εγκρίνει & επικαιροποιεί τοΕγχειριδίο Διαδικασιών Ποιότητας και Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο                 ΕΝ ISO 9001:2008 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

2. Εγκρίνει το οργανόγραμμα εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων ως κάτωθι:

Υπηρεσία
Υπεύθυνος
Αναπληρωτής
 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας & Γραμματεία
Χήτα Αμαλία Ευαγγελοπούλου Μαρία
 • Νομική Υπηρεσία
Γεωργούλια Κωνσταντίνα – – –
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Ασημακόπουλος Θεόδωρος Γεωργίου Βλάσιος
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Βοϊδήλας Δημοσθένης Μιχαλοπούλου Γεωργία
 • Γραφείο Προϋπ/μού, Λογιστηρίου, Προμηθειών & Αποθήκης
Γιαννούλας Ιωάννης Κλουτσινιώτη Χάιδω
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος

2. Μαθιόπουλος Μιχαήλ

1. Μαστοράκος Λεωνίδας

2. Μαστέλλου Γεωργία

3. Ορίζει τους ανωτέρω από κοινού υπεύθυνους για την υλοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 210/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Ιουνίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email