21/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

7η/28.02.2023

απόσπασμα πρακτικού τακτικής συνεδρίασης

αρ. απόφασης   3ο θέμα  ημερήσιας διάταξης
 

21/2023

  Αποδοχή (ΙΙΙ) της με αρίθμ. πρωτ. 89689/27-12-2022 Απόφασης του Αναπληρωτή  Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023» και τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Τσολάκου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3278/24.2.2023 πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθησαν -5- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Τσολάκος Γ. -Δομετίου Β. -Σωτηρόπουλος Ι. -Μυττάς Ι. -Ζαχαρόπουλος Ν.
απόντες:   -Ζάρκος Δημ. -Μαστοράκης Δ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Τσολάκος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 24/02/2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εισηγείται την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση π/υ τρέχοντος έτους, όπως παρουσιάζεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

  • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  • την με αριθμό πρωτοκόλλου 89689/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8Σ246ΜΤΛ6-ΝΘΠ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,  με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας συνολικού ποσού ύψους 6.000.000,00€  για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023», που κατανέμει στο Δήμο μας το ποσό των 8.849,00€ με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λ.π.», για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023.
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Αποδέχεται το ποσό των 8.849,00€ που κατανεμήθηκε στο Δήμο Σικυωνίων με την ως άνω απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας συνολικού ποσού ύψους 6.000.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023», που κατανέμει στο Δήμο μας με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λ.π.», για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023, όπως μεταβιβάστηκε στο Δήμο μας και με την με αρίθμ. 140208/29-12-2022 Αναγγελία Πίστωσης  του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων μεταβιβάσθηκε στο Δήμο μας το ανωτέρω ποσό και με το με αρίθμ. 57Ε/30-12-2022 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου εισπράχθηκε  και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31-12-2022.

Β. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ οικονομικού έτους 2023, ως κάτωθι:

Από Κ.Α. 02.90.9111 με  τίτλο «Αποθεματικό»,  ποσού (Αρχική Πίστωση = 81.598,17  – 50.460,00 – 14.600,00)  16.538,17€  μειώνουμε κατά  13.405,02€ (Ποσό το οποίο προέρχεται από  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  και βρίσκεται στο Χρηματικό Υπόλοιπο της 31.12.2022),  διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.133,15€ (16.538,17 – 13.405,02)
1.                 Στον Κ.Α. 02.70.6041.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»,  ποσό  10.128,83€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση  του ποσού  των 168.737,90€ (προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 162.737,90€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 6.000,00€)  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 178.866,73€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 172.866,73€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 6.000,00€ .
2.                 Στον Κ.Α. 02.70.6054.002 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) Υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. για την Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων»,   ποσό  3.276,19€  προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών,  ενισχύοντας την διαμορφωμένη ως άνω  πίστωση  του ποσού  των 44.653,00€ (προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 42.222,10€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 2.430,90€)  διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 47.929,19€ προερχόμενο από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 45.498,29€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 2.430,90€ .

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2023

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                        Τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.02.2023

Ο πρόεδρος

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Print Friendly, PDF & Email