21/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης /15.2.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μ ε ι κ τ ή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) .

Αρ. Απόφασης: 21/2022
Περίληψη: Έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022 ημέρα
Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή σ υ ν ε δ ρ ί α σ η (μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 1841/11-2-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α ́76).
Τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, 182/οικ.17896/20-09-2021 , 643 Α.Π. 69472/24-9-2021, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 – ΦΕΚ 4441 Β΄/25-9-2021«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε .
Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Ζάρκος Δημήτριος
5. Δομετίου Βασίλειος 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Θελερίτης Γεώργιος 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Φιακάς Παναγιώτης 12. Τσιόγκας Νικόλαος
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Λέγγας Μάρκος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γκούμας Σταμάτιος
19. Παπαγεωργίου Δημήτριος 20. Ρουμπέκας Γεώργιος
21. Κατσιμπούλας Αντώνιος 22. Παπαβασιλείου Νικόλαος 23. Μαστοράκης Δημήτριος 24. Χουσελάς Ευάγγελος

25. Νανοπουλος Βασιλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Γαλάνης Βασίλειος
2. Συριάνος Κων/νος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου
ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Κοτούλας Γεωργ.(Μουλκίου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 9. Μιχόπουλος Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ. (Κεφαλαρίου) 11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Σκούπας Α. (Μποζικών) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 17. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 21. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 22. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης) 23. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
24. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
28. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 29. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 30. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής (Κυλλήνης) 31. Στριφτόμπολας Αργ. (Γκούρας)
32. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος (Ασπροκάμπου) 33.Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 34. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
35. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Μαστοράκης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την συζήτηση του Β΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος και προσήλθε στην έναρξη του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης .
2. Παπαβασιλείου Νικ. αποχώρησε, μετά την συζήτηση του Γ΄ προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

13 Θέμα ( Ημερήσιας Διάταξης)

Στο 13 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 1-2-2022 εισήγηση του Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης η οποία έχει ως ακολούθως:
Δήμος Σικυωνίων Κιάτο 01-02-2022
Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».

Σας γνωρίζουμε ότι:
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αρ. 1107414 / 1491 / Τ. & Ε.Φ. / 2003 (Φ.Ε.Κ 1827 Β’) όπως ισχύει (συν. 1), η άδεια για την λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκδίδεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών, και ισχύουν επ’ αόριστο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ανακλήσεων.
Οι επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου μπορεί να λειτουργούν είτε ως αμιγείς, είτε ως μικτές τοιαύτες, εντός, όμως, μόνο, των καθοριζομένων στο άρθρο 37 της Υ.Δ. ΑΙβ / 8577 / 1983 (Φ.Ε.Κ. 526 Β’) καταστημάτων τα είδη των οποίων ήταν καφενείο, καφετέρια, μπαρ και κυλικείο και περιγράφονται πλέον στη παρ. 5.Δ.2 άρθρο 2 της Υ.Δ. αριθμ. Υ1γ / Γ.Π / οικ.47829 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 2161 Β’) που πλέον ισχύει (συν. 2).
Οι άδειες χορηγούνται για συγκεκριμένο αριθμό Η/Υ, και σε περίπτωση προσθήκης πέραν των αναφερομένων σε αυτές, οι άδειες αντικαθίστανται με νέες.
Με την εγκατάσταση και λειτουργία των Η/Υ πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και όροι που προβλέπονται στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι οι Αστυνομικές Αρχές οι Λιμενικές Αρχές και τα Όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε.

Β. Στο Δήμο μας κατατέθηκε στις 08-12-2021 αίτηση του κου ΜΠΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Θεοφάνη, ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) με περιγραφή δραστηριότητας ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Δερβενακίων 6 στο Κιάτο, που λειτουργεί με την αριθμ. 1049762 (ver. 8) γνωστοποίηση (επέχει άδειας ίδρυσης & λειτουργίας) και επιθυμεί την προσθήκη στο κατάστημα τη δραστηριότητα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Το Τμ. Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κορινθίας με το αριθμ. 14601 / 17-01-2022 έγγραφο του γνωμοδότησε θετικά την προσθήκη της δραστηριότητας, με δέκα επτά (17) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εντός της επιχείρησης.

Κατόπιν τούτων σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων, της αριθμ. 1049762 (ver. 8) γνωστοποίησης και του εγγράφου του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου προς ενημέρωση και λήψη απόφασης, με τη πληροφορία ότι ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος
ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
• την ισχύουσα Νομοθεσία,
• την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α΄ 55/ 11-03-2020) ,
• τα παραπάνω αναφερθέντα – και
• τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , το από 08-12-2021 αίτημα του κ. ΜΠΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Θεοφάνη, ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) με περιγραφή δραστηριότητας ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Δερβενακίων 6 στο Κιάτο και συγκεκριμένα, την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς Υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων η οποία αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί, την παρούσα απόφαση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τις δικές ενέργειες

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 21/2022
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 15.02.2022
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

Print Friendly, PDF & Email