21/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

2ης/28.01.2021

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Αρ. Απόφασης 21/2021   θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» συνολικού π/υ 50.000,00€.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη  28η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 789/28.01.2021 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -6- και αναλυτικά,

 

παρόντες: 1.Σταματόπουλος Σπ. 2. Τσολάκος Γεώργιος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Λέγγας Μάρκος
  5. Σώκος Δημήτριος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος    
απόντες: 1.Σωτηρόπουλος Ι.      

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το από 27/01/2021 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που ακολουθεί,

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κιάτο 27/01/2021

Αριθμός πρωτ. Διακήρυξης:

12891/10.12.2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης:

20PROC007818276 2020-12-10

 

2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (άρθρ. 27 Ν. 4412/2016) και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ».

 

Σχετ:   (1) Ο Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει

(2) Η υπ’ αριθμ. 117384 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017)

(3) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 12891/10.12.2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ ».

(4) Η υπ’ αριθμ. 301/2019 Α.Ο.Ε.  βάσει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του ως άνω έργου.

(5) Η υπ’ αριθμ. 418/29.12.2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΨΛΓΩ1Θ-2ΡΦ) περί έγκρισης πρακτικού προσωρινού αναδόχου.

(6) Το υπ’ αριθμ. 207/12.01.2021 έγγραφο του Δήμου Σικυωνίων, με το οποίο καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

(7) Η υπ’ αριθμ. 473/19.01.2021 αίτηση του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού, «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. », περί υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Στο Κιάτο σήμερα, την 27η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00, συνήλθε η Ε.Δ. σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Σικυωνίων, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή από την «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ ».

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προς όλα τα μέλη της Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά), στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κος Τσέκος Παναγιώτης(Πρόεδρος), κα. Κόλλια Γεωργία (τακτικό μέλος) και κος  Τσιοκάρας Ιωάννης(τακτικό μέλος. Διαπιστώθηκε απαρτία και κηρύχτηκε η έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε », υπέβαλε ηλεκτρονικά, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της προβλεπόμενης στα έγγραφα της σύμβασης ημερομηνίας.

 

Έχοντας παραλάβει από το πρωτόκολλο του Δήμου τον φάκελο του προσωρινού αναδόχου, με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπιστώσαμε ότι ο φάκελος υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου εγκαίρως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκε στο Δήμο έγινε δεκτός και προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και αυτών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.» όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

Αποδεικτικά Μέσα Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης
Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού [άρθρο 23.3 Διακήρυξης]
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου [παρ. α άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ 15241/15.12.2020 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΝΑΙ 386353/15.12.2020(ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ)

 

Φορολογική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 70137326/31.12.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ)

69973116/08.12.2020 (ΟΙΚΟΝ. ΦΟΡΕΑΣ )

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Ασφαλιστική Ενημερότητα

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 525237/16.12.2020

« ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

1062343/18.11.2020

« ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΕΦΚΑ
ΝΑΙ 526861/17.12.2020 (ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)

 

274592/07.09.2020 ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

 

 

ΕΦΚΑ
 
Ασφαλιστική Ενημερότητα έργων σε εξέλιξη

[παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209/01.10.2020 ( ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. )

 

Υπ. Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων (e-ΕΦΚΑ)

 

 

420/19.10.2020( ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. )

 

226/29.10.2020 ( ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. )

 

487/18.11.2020( ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. )

 

259/01.12.2020 ( ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. )

 

292/21.12.2020 ( ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. )

 

Καταβολή φόρων / εισφορών κοινωνικής ασφάλισης [παρ. β άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πιστοποιητικό Σ.ΕΠ.Ε. περί πράξεων επιβολής προστίμου [παρ. ββ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη κήρυξη σε πτώχευση, κλπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με δικαστική απόφαση

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη έκδοση απόφασης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης κ.λπ.

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 9046/11.12.2020 Πρωτοδικείο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μη θέση σε εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,

[παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 1375413.1978907/18.01.2021

 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ
Μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων [παρ. γ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Εκτύπωση σελίδας Στοιχείων Μητρώου / Επιχείρησης (12.01.2021) Α.Α.Δ.Ε.
Λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρ. 22 της διακήρυξης [παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης] NAI Υ.Δ. 13.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος

[παρ. ε άρθρο 23.3 Διακήρυξης]

ΝΑΙ 664/06.07.2020 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ.Ε.Ε.
21/11.01.2021 ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ.Ε.Ε.
53/08.01.2020 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΕΤΕΜ
972/28.12.2020 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΕΤΕΜ
14300/51274/29.6.2020 ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Τ.Ε.Ε.
31016/51274/28.12.2020 ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Τ.Ε.Ε.
Πιστοποιητικό ονομαστικοποίησης μετοχών [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων (μετοχολόγιο) [παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Περίπτωση του άρ. 22.Α.9 της διακήρυξης [περ. δ της παρ. στ άρθρο 23.3 Διακήρυξης] ΝΑΙ Υ.Δ. 13.01.2021

 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας [άρθρο 23.4 Διακήρυξης ]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.4 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας [άρθρο 23.5 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δήλωση περί του κύκλου εργασιών [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Μη υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων [παρ. α άρθρο 23.5 Διακήρυξης] ΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  13.01.2021 & Πίνακας των υπό εκτέλεση έργων ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας [άρθρο 23.6 Διακήρυξης]
Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ [παρ. α άρθρο 23.6 Διακήρυξης] ΝΑΙ Δ24/331/18.05.2020

(με ημερομηνία λήξης ισχύος Βεβαίωσης την 31/12/2020)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έλεγχος νομιμοποίησης [άρθρο 23.8  Διακήρυξης]
ΦΕΚ Σύστασης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    
Αντίγραφο καταστατικού και τροποποιήσεων [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ –          ΤΟ ΑΠΟ 10.04.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Ε.Ε.

–          Η ΑΠΟ 14.07.2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 11.10.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 02.11.2017 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 15.03.2018 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

–          ΤΟ ΑΠΟ 23.10.2019 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού 1490/19.04.2017
855187/19.07.2017
1066490/13.10.2017
1081642/06.11.2017
1156111/16.03.2018
1832343/24.10.2019
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης [άρθρο 23.8 της Διακήρυξης] ΝΑΙ 1375413.1978908/18.01.2021  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ    

 

 

Μετά και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης , η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:

 • τα στοιχεία που δηλώθηκαν από την εταιρεία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι αληθή και
 • από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της αριθ. 12891/10.12.2020

διακήρυξης του έργου:

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών

κατακύρωσης και τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού, εισηγείται – γνωμοδοτεί στην

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ», στο μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΜΕΕΠ Αρ. 3058331/12/2020, που εδρεύει στο Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200, με Α.Φ.Μ. 800827841 ∆.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ και τηλ: 2742026264, 6937234736, με μέση έκπτωση 21,00%.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,

υπογράφεται.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού

Τσέκος Παναγιώτης

ΠΕ9  Γεωπόνων

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. Κόλλια Γεωργία

ΤΕ5 Τοπ. Μηχανικών

2.  Τσιοκάρας Ιωάννης

ΤΕ4 Ηλεκ. Μηχανικών

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/18 (A’133), όπως ισχύει σήμερα,
 • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως σήμερα,
 • την 2/2020 μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» (CPV:45300000-0) συνολικού π/υ 50.000,00€.
 • τον ΚΑ 02.64.7331.003 των εξόδων π/υ τρέχοντος έτους, με τίτλο «Αποπεράτωση Δημοτικού Ακινήτου στην Κοινότητα ΤΑΡΣΟΥ» ποσού 000,00€ προερχόμενο από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010.
 • το 20REQ007783817 2020-12-07 πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου.
 • την 428/12696/07.12.2020 (97ΟΙΩ1Θ-ΕΒ6)(20REQ007789949 2020-12-07) ΑΑΥ
 • την 301/2019 (ΩΧ9ΩΩ1Θ-ΧΘΟ) απόφαση ΟΕ «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Έργων, έτους 2020»
 • την 372/2020 (6278Ω1Θ-7ΒΘ-1) απόφαση ΟΕ «καθορισμού όρων συνοπτικού διαγωνισμού»
 • την 12891/10.12.2020 Διακήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007818276 2020-12-10,
 • την 12893/10.12.2020 Προκήρυξη, με ΑΔΑΜ: 20PROC007818874 2020-12-10,
 • την 12894/10.12.2020 Περιληπτική διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΧΖΕΩ1Θ-Α1Λ,
 • το 1ο/28.12.2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τους ηλεκτρονικούς φακέλους προσφορών, τα λοιπά στοιχεία των υποφακέλων που υποβλήθηκαν,
 • την 418/2020 απόφαση ΟΕ η οποία κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο το μειοδότη οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 21,00 %.
 • το 2ο/27.01.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, ελέγχου δικ/κών κατακύρωσης
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Θεωρεί την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018, για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

Β. Εγκρίνει το 2ο/27.01.2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» (CPV:45300000-0) συνολικού π/υ 50.000,00€ της αρ. 2/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων, συνολικού π/υ 50.000,00€.

 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ανωτέρου έργου στο μειοδότη οικονομικό φορέα που ακολουθεί με μέση έκπτωση 21,00% επί του συνολικού π/υ του έργου, που διαμορφώνεται στο ποσό των 39.500,00€ (31.854,84 + 7.645,16 ΦΠΑ 24%).

«ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

με δ.τ.

«4 level»

έδρα: Μελίσσι Κορινθίας, ΤΚ 20200
ΑΦΜ: 800827841
ΔΟΥ : ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2742026264, 6937234736

 

Δ. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για αποστολή πρόσκλησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, με ταυτόχρονη προσκόμιση της απαραίτητης εγγυητικής επιστολής, εντός προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΤ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης.

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 28.01.2021

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email