21/2020 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                              

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                      ΑΔΑ:6Ν0ΧΟΚ3Ξ-ΛΥΚ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                      

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της 6/22-5-2020 τακτικής δημόσιας συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

   Αριθμός Απόφασης  21/2020

 

Περίληψη:. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22 Μαϊου του έτους  2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 117/18-5-2020 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε  κάθε ένα μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο 14 μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη 9 ήτοι:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                             Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος Μπόκιας Βασίλειος
 3. Γκούμας Σταμάτιος   Τσαμαντά Ελένη
 4. Καλφαντή Βασιλική                                 Αθανασούλη Ελένη
 5. Βαφειαδάκης Αριστείδης   Πάτσιου Ιωάννα
 6. Ρουμελιώτη Βασιλική
 7. Ζάρκος Ευάγγελος
 8. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 9.    Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού  για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος    εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου  έθεσε υπόψη των μελών  το αριθμ. πρωτ: 159/18-5-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

                                   Η   Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ύστερα από διαλογική  συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω  εκτεθέντα.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

 1. Κατανέμει το ποσό των πεντακοσίων(500,00)€ για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών της σχολικής μονάδας του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου  Σικυωνίων κ. Ιωάννη Σωτηρόπουλο, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2020 και υπογράφεται ως έπεται.

 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα Μέλη

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Δομετίου Βασίλειος
 2. Γκούμας Σταμάτιος
 3. Καλφαντή Βασιλική
 4. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 5. Ρουμελιώτη Βασιλική
 6. Ζάρκος Ευάγγελος
 7. Κουτρέτσης   Σπυρίδων
 8. Σαρχάνης  Κωνσταντίνος

 

 

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  25-5-2020

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

 

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email