21/2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   9   /  25   –    8    –   2020

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    21  /  2020

 

 

ΘΕΜΑ: 2 ΟΝ   « Παράταση  ωραρίου χρήσης μουσικής στο αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο του κου

                         Παπαβασιλείου  Αριστοτέλη του Φιλίππου στην Κοινότητα Κάτω Διμηνού.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την    25ην  Αυγούστου   του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 10:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Σταματόπουλου  Σπυρίδωνα   (Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  7645/21-8-2020  έγγραφη  πρόσκληση του, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα

– 6 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Σπυρίδων  Σταματόπολος (Πρόεδρος)                          1.- Ιωάννης          Μυττάς          (Μέλος)

2.- Δημήτριος  Σώκος          (Αντιπρόεδρος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος  (Μέλος)

4.- Αντώνιος    Κατσιμπούλας (Μέλος)

5.- Σταμάτιος   Γκούμας          (Μέλος)

6.- Ιωάννης     Σωτηρόπουλος (Μέλος) Αναπληρωματικό της κ. Μπουζιάνη-Τσαντίλας Βασιλικής.

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα  2ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 2ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Παράταση  ωραρίου χρήσης μουσικής στο αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο του κου Παπαβασιλείου  Αριστοτέλη του Φιλίππου στην Κοινότητα Κάτω Διμηνού. » ανέφερε τα εξής:

 

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  υπ’ αριθ. 6695/08-08-2020  εισήγησή του, σχετικά με  αίτημα  του   κου Παπαβασιλείου  Αριστοτέλη του Φιλίππου στην Κοινότητα Κάτω Διμηνού,  για παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 6695/08-08-2020  εισήγησή του Τμ. Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

 Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά     και      εγκρίνει    το αίτημα του κου ,Παπαβασιλείου  Αριστοτέλη του Φιλίππου,  για παράταση ωραρίου  χρήσης  μουσικής,    στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαθέτει στην Κοινότητα Κάτω Διμηνού,   (ΑΝΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) που βρίσκεται σε δημοτικό ακίνητο επί της παραλιακής οδού στον Πευκιά.-

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     21   / 2020 και υπογράφεται ως έπεται.-

 

          

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  25-8-2020

                                                  Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής          

 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ    

                                                                   (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email