21/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της     6  / 10-6-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης  21 / 2019

 

     ΘΕΜΑ: 2ον «Περί  παραχωρήσεως του κλειστού γυμναστηρίου  του  1ου  Γυμνασίου   Κιάτου στην κ. Χριστοδούλου Αδαμαντία την 28-6-2019 »

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  10ην  Ιουνίου  του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα   και ώρα 13:30 μ. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 136/06-06-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                (Πρόεδρος)                                         1.- Ν.  Σκαρμούτσος

2.- Α.  Λούτα                      Μέλος                                             2.- Γ.   Κουκουμέλης

3.- Β.  Kελλάρης                   «                                                   3.- Δ.  Ασβεστόπουλος

4.- Α.  Βυτινιώτης                  «                                                  4 .- Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.- Α.  Λεονάρδου                 «

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών,

Λαλιώτης  Γεώργιος.

 —————————————————————————————————————————————————————-

ΘΕΜΑ     2ον

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  2ον θέμα

της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως του κλειστού γυμναστηρίου  του  1ου  Γυμνασίου   Κιάτου

στην κ. Χριστοδούλου Αδαμαντία την 28-6-2019» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Η  κ Χριστοδούλου Αδαμαντία του Ευαγγέλου    υπέβαλε στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την από   07-05-2019  αίτησή της ,με την οποία μας ζητεί να της χορηγήσουμε το κλειστό  Γυμναστήριο του  γηπέδου μπάσκετ, (Βοηθητικό) που βρίσκεται στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου, την 28ην   Ιουνίου  2019  και ώρα 19:00 για  την  πραγματοποίηση  της καλοκαιρινής εκδήλωσης του γυμναστηρίου της ‘’Ρυθμός’’ καθώς και για τέσσερις απογευματινές πρόβες στις 24,25,26 και 27 Ιουνίου 2019 και σε ώρες που θα προκύψουν μετά από συνεννόηση με τον ‘’ΑΡΑΤΟ’’

Η εκδήλωση  δεν  θα έχει εισιτήριο και μετά το πέρας  της εκδήλωσης θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι  η Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου,   συμφωνεί για την εν λόγω παραχώρηση, με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν  υπόψη όλες οι ισχύουσες  διατάξεις    περί  παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων.

Σχετικό έγγραφο της Διευθύντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου 299/07-05-2019.

Και κάλεσε την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποφασίσει σχετικά, η Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα  που αναφέρονται παραπάνω .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

     Την παραχώρηση της χρήσης  του κλειστού Γυμναστηρίου του  γηπέδου Μπάσκετ,  (Βοηθητικό) του 1ου  Γυμνασίου Κιάτου, στην κ.  Χριστοδούλου Αδαμαντία, την  28ην   Ιουνίου  2019  και ώρα 19:00, και για  την  πραγματοποίηση  της καλοκαιρινής εκδήλωσης του γυμναστηρίου της ‘’Ρυθμός’’ καθώς και για τέσσερις απογευματινές πρόβες στις 24,25,26 και 27 Ιουνίου 2019 και σε ώρες που θα προκύψουν μετά από συνεννόηση με τον ‘’ΑΡΑΤΟ’’ με την προϋπόθεση  τήρησης  της  υπ’ αριθ.  Δ4/170/5-5-1998 του ΥΠΕΠΘ, δηλ. σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 1566/1985, τη διαδικασία  που ορίζεται  από τις εγκυκλίους Δ4/804/16-12-1997 και Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 και με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και θα φροντίσει για την καθαριότητα του χώρου.

Επειδή το Γυμναστήριο χρησιμοποιείται  ήδη από αθλητικό Σύλλογο «ΑΡΑΤΟΣ» θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση για την σύνταξη προγράμματος χρήσης.

                            Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    21  / 2019  και υπογράφεται ως έπεται

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

1.- Λούτα                   Αικατερίνη

Ζάρκος     Δημήτριος                                                                 2.- Βυτινιώτης             Αλέξιος

3.- Λεονάρδου           Αναστάσιος

4.- Κελλάρης              Βασίλειος

                                           

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  10-06-2019

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Print Friendly, PDF & Email