21/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 21/2019

Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ρουμπέκας και Π. Μπακόλιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 16ο  θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 21ο  

Στο 21ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών, τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) οι οποίες επιβεβαιώνονται και από την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις οποίες  το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σε αυτό, οπότε και θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσης.

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις της §5 του άρθρου 219 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147),
  • την 189/2017 Πράξη Κλιμ.Τμ.7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
  • τα πρωτόκολλα των εκάστοτε Υπηρεσιών του Δήμου μας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει τα παρακάτω πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που ανά Υπηρεσία έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

 

Α’.  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Προσαρμογής στον υπ’ αριθμό ΕΕ 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «EMERA V ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ IKE»

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε/Ε με αριθμό 679/2016 (GDPR) Υπηρεσία 1 1.960,00 1.960,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.960,00
Φ.Π.Α. 24% 470,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.430,40

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: “MUSIC SOLUTIONS LIMITED” Ε.Π.Ε.

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία & αναπαραγωγή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου συνεδρίαση 10 235,00 2.350,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.350,00
Φ.Π.Α. 24% 564,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.914,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων Μηχανοργάνωσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών(SOFTWARE)»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: “OPEN TECHNOLOGY SERVICES “OTS” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ (αναβαθμίσεις) ΤΙΜ. ΜΟΝ. (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού χρήσης 72261000-2 1 1.100,00 1.100,00
2 Πρόγραμμα Διαχείρισης Δημοτικού Φόρου  

72261000-2

1 300,00 300,00
3 Πρόγραμμα Διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων-Μισθοδοσία 72261000-2 1 750,00 750,00
4 Πρόγραμμα Διαχείρισης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 72261000-2 1 550,00 550,00
        ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2.700,00
        ΦΠΑ 24%    648,00
        ΣΥΝΟΛΟ  3.348,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας έως και 120hp Ώρες 50,00 40,00 2.000,00
2 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους Ώρες 50,00 27,00 1.350,00
3 Εκσκαφέας-Φορτωτής έως και 100hp (τύπου Bobcat) Ώρες 25,00 35,00 875,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 4.225,00
ΦΠΑ (24%) (€): 1.014,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 5.239,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική Υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρονική διάρκεια εργασιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος εργατοώρας-εργασίας-ανταλλακτικών-αναλώσιμων ΔΑΠΑΝΗ
1 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών από 01-12-2018 έως 31-12-2018 1.525,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 1.525,00 €
ΦΠΑ 24%    366,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.891,00 €

 

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών», έως 26-12-2018
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ¨MUSIC SOLUTIONS LIMITED Ε.Π.Ε¨  
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & Κ.Ε.Π.  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ & ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Π. Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ) ώρες  9 24,00  216,00
ΣΥΝΟΛΟ:  216,00
ΦΠΑ (24%):    51,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  267,84
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Συντήρηση & επισκευή συντριβανιών» από 28-08-2018 έως 28-12-2018
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
 

1

 

Επισκευή & συντήρηση συντριβανιών

(πλατεία Λυσίππου & πλατεία Ελευθερίας)

          2 4 μήνες  x 134,25 1.074,00
Συνολική αξία εργασιών (€):      1.074,00
ΦΠΑ (24%):    257,76
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€):      1.331,76  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες συντήρησης αστικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυμφαλίας»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Συντήρηση  ιστών  φωτισμού. Τεμ. 20 120 2.400,00
2 Ανακαίνιση παλαιών επιχρισμάτων m2 400 11 4.400,00
3 Ανακαινίσεις παλαιών χρωματισμών κιγκλιδωμάτων, θυρών & λοιπών μεταλλικών κατασκευών m2 800 9 7.200,00
4 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος m2 800 5,75 4.600,00
5 Καθαρισμός επιφανειών από γκράφιτι m2 300 4 1.200,00
Συνολική αξία εργασιών (€): 19.800,00
ΦΠΑ (24%) (€): 4.752,00
Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη (€): 24.552,00

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Εργασίες επισκευής αρδευτικών δικτύων Δ.Ε. Σικυωνίων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Εκσκαφέας έως και 120 hp Ώρες 44,00 40,00 1.760,00
2 Ανατρεπόμενο φορτηγό Ω.Φ. έως και 10 τόνους Ώρες 69,00 27,00 1.863,00
3 Εκσκαφέας – Φορτωτής  έως και  100hp (τύπου Bobcat) Ώρες 9,00 35,00  315,00
Συνολική αξία εργασιών (€):   3.938,00
Φ.Π.Α. 24% (€): 945,12
 Συνολ. Απαιτ. Δαπάνη:  4.883,12

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Τεχνική υποστήριξη server, δικτύων, ηλεκτρονικών υπολογιστών»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)
 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   SERVER – ΔΙΚΤΥΩΝ – Η/Υ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & Κ.Ε.Π. ΚΙΑΤΟΥ) ώρες  22 24,00 528,00
ΣΥΝΟΛΟ: 528,00
ΦΠΑ (24%): 126,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 654,72

 

Β’.  Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 2936
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή-αντικατάσταση λαδιών κινητήρα και φίλτρων, φλας, καθρέφτη, φάρου, μοτέρ παραθύρου, διάγνωση-σβήσιμο βλαβών, επισκευή ελαστικού, έλεγχος φρένων και συστήματος διεύθυνσης 1 240,00 240,00
  ΣΥΝΟΛΟ 240,00
  Φ.Π.Α. 24% 57,60
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 297,60

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 5497
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Χατζηαναστασίου Κυριάκος

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤ. (Κ.Α.) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Επισκευή- αντικατάσταση βαλβίδας φρένων και ρεγουλάρισμα, επισκευή ελαστικού 1 170,00 170,00
  ΣΥΝΟΛΟ 170,00
  Φ.Π.Α. 24% 40,80
  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 210,80

 

Γ’.  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Μίσθωση τραπεζοκαθισμάτων»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
cpv ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1. Καρέκλες 39112000 Τεμ. 1050 0,60 630,00
2 Τραπέζια 39121200 Τεμ. 300 0,58 174,00
          Σύνολο 804,00
          ΦΠΑ 24% 192,96
          ΣΥΝΟΛΟ 996,96

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  21/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Print Friendly, PDF & Email